יצירות ראשונות

size גודל
date 2006 תאריך
בס"ד
עלינו לשבח
"עלינו לשבח לאדון הכול לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים א-ל א-ל לא יושיע ואנחנו כורעים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינת עוזו בגבהיי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא הא-לוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

ועל כן נקוה לך ה' א-לוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך להעביר גילולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון לפניך ה' א-לוקינו יכרעו ויפילו ולכבוד שמך יקר יתנו ויקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך ה' ימלוך לעולם ועד. ונאמר: והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".