יצירות ראשונות

size גודל
date 2006 תאריך
בס"ד
פרוט תרי"ג מצוות
בראשית, פרשת בראשית א: מצוות עשה - פרו ורבו. בראשית, פרשת לך לך ב: מצוות עשה - למול כל זכר לח' ימים בראשית, פרשת וישלח ג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול גיד הנשה שמות, פרשת בא ד: מצוות עשה - לקדש חדשים ה: מצוות עשה - לשחוט הפסח ביד' בניסן ו: מצוות עשה - לאכול בשר הפסח בליל טו' בניסן ז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פסח נא ומבושל ח: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מהפסח למחר ט: מצוות עשה - לבער חמץ בערב פסח י: מצוות עשה - לאכול מצה בליל א' דפסח יא: מצוות לא תעשה - שלא ימצא חמץ ברשותינו בפסח יב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול תערובת חמץ בפסח יג: מצוות לא תעשה - שלא להאכיל בשר פסח למומר יד: מצוות לא תעשה - שלא להאכיל מפסח לתושב ושכיר טו: מצוות לא תעשה - שלא להוציא הפסח ממקום חבורתו טז: מצוות לא תעשה - שלא לשבור עצם מקרבן פסח יז: מצוות לא תעשה - שלא יאכל ערל מבשר הפסח יח: מצוות עשה - לקדש כל בכור יט: מצוות לא תעשה - שלא יאכל חמץ בפסח כ: מצוות לא תעשה - שלא יראה חמץ בגבולינו בפסח כא: מצוות עשה - לספר יציאת מצרים בליל פסח כב: מצוות עשה - לפדות פטר חמור בשה כג: מצוות עשה - לערוף פטר חמור אם לא פדאו שמות, פרשת בשלח כד: מצוות לא תעשה - שלא לצאת חוץ לתחום שבת שמות, פרשת יתרו כה: מצוות עשה - לידע ולהאמין שיש אלוה כו: מצוות לא תעשה - שלא יעלה במחשבה שיש אלוה זולתו כז: מצוות לא תעשה - לא תעשה לך פסל כח: מצוות לא תעשה - לא תשתחוה להם כט: מצוות לא תעשה - ולא תעבדם ל: מצוות לא תעשה - שלא לשבע לשוא לא: מצוות עשה - מצוות קידוש בשבת לב: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשבת לג: מצוות עשה - לכבד אב ואם לד: מצוות לא תעשה - לא תרצח לה: מצוות לא תעשה - לא תנאף עם אשת איש לו: מצוות לא תעשה - לא תגנוב נפש מישראל לז: מצוות לא תעשה - שלא להעיד שקר לח: מצוות לא תעשה - לא תחמוד לט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות צורת אדם לנוי מ: מצוות לא תעשה - שלא לבנות מזבח מאבני גזית מא: מצוות לא תעשה - שלא לעלות במעלות על המזבח שמות, פרשת משפטים מב: מצוות עשה - לדון דין עבד עברי מג: מצוות עשה - ליעד אמה העבריה מד: מצוות עשה - אם לא יעדה והפדה מה: מצוות לא תעשה - שלא למכור אמה העבריה מו: מצוות לא תעשה - שארה כסותה ועונתה לא יגרע מז: מצוות לא תעשה - שלא להכות אב ואם מח: מצוות עשה - להרוג בחנק להמחויב חנק מט: מצוות עשה - לדון קנסות לחובל בחברו נ: מצוות עשה - להרוג בסייף להמחויב סייף נא: מצוות עשה - לדון דין בהמה שהזיקה שלא כדרכה נב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שור הנסקל נג: מצוות עשה - לדון דין נזקי בור נד: מצוות עשה - לדון דין גנב תשלומין או מיתה נה: מצוות עשה - לדון דין הבער הוא נזקי שן ורגל נו: מצוות עשה - לדון דין נזקי אש נז: מצוות עשה - לדון דין שומר חינם נח: מצוות עשה - לדון דין טוען ומודה וכופר נט: מצוות עשה - לדון דין שומר שכר ושוכר ס: מצוות עשה - לדון דין שואל סא: מצוות עשה - לדון דין מפתה בתולה סב: מצוות לא תעשה - שלא לחיות מכשפה סג: מצוות לא תעשה - שלא להונות גר בדברים סד: מצוות לא תעשה - שלא להונות גר בממון סה: מצוות לא תעשה - שלא לענות אלמנה ויתום סו: מצוות עשה - להלוות לעניי ישראל סז: מצוות לא תעשה - שלא לתבוע חוב ממי שאין לו סח: מצוות לא תעשה - שלא להתעסק בין מלוה ללוה בריבית סט: מצוות לא תעשה - שלא לקלל דיין ע: מצוות לא תעשה - לאו דברכת השם היא מגדף עא: מצוות לא תעשה - שלא לקלל נשיא עב: מצוות לא תעשה - שלא להקדים חוקי התבואות עג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול טריפה עד: מצוות לא תעשה - שלא לשמוע טענת בעל דין בלא חברו עה: מצוות לא תעשה - שלא לקבל עדות בעל עבירה עו: מצוות לא תעשה - שלא לנטות אחרי רבים בשביל אחד בדיני נפשות עז: מצוות לא תעשה - שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות עח: מצוות עשה - אחרי רבים להטות עט: מצוות לא תעשה - שלא לרחם על עני בדין פ: מצוות עשה - לפרוק משא מהנכשל בדרך פא: מצוות לא תעשה - שלא להטות דין חוטא מפני רשעו פב: מצוות לא תעשה - שלא לחתוך דין באומד הדעת פג: מצוות לא תעשה - שלא ליקח שוחד פד: מצוות עשה - להשמיט הארץ בשביעית פה: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בשבת פו: מצוות לא תעשה - שלא לישבע בשם עבודה זרה פז: מצוות לא תעשה - שלא להדיח רבים לעבוד עבודה זרה פח: מצוות עשה - לחוג בג' רגלים פט: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט פסח על חמץ צ: מצוות לא תעשה - שלא להלין אימורי פסח עד בוקר צא: מצוות עשה - להפריש ביכורים ולהביאם במקדש צב: מצוות לא תעשה - שלא לבשל בשר בחלב צג: מצוות לא תעשה - שלא לכרות ברית לז' אומות ולכל עובדי עבודה זרה צד: מצוות לא תעשה - שלא ישבו עכו"ם בארצנו שמות, פרשת תרומה צה: מצוות עשה - לבנות בית מקדש צו: מצוות לא תעשה - שלא להסיר בדי הארון צז: מצוות עשה - לסדר לחם הפנים לפני ה' תמיד שמות, פרשת תצוה צח: מצוות עשה - לערוך נרות במקדש צט: מצוות עשה - שילבשו כהנים בגדי כהונה לעבוד ק: מצוות לא תעשה - שלא להסיר החושן מעל האפוד קא: מצוות לא תעשה - שלא לקרוע המעיל של הכהנים קב: מצוות לא תעשה - שלא יאכלו הכהנים בשר קדשי קדשים קג: מצוות לא תעשה - שלא יאכל זר מחטאת ואשם קד: מצוות עשה - להקטיר קטורת בכל יום בוקר וערב קה: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר במזבח הזהב חוץ מקטורת שמות, פרשת כי תשא קו: מצוות עשה - לתת מחצית שקל בכל שנה קז: מצוות עשה - שיקדש כהן ידיו ורגליו לעבודה קח: מצוות עשה - למשוח כהנים ומלכי ב"ד בשמן המשחה קט: מצוות לא תעשה - שלא לסוך זר בשמן המשחה קי: מצוות לא תעשה - שלא לעשות כמו שמן המשחה קיא: מצוות לא תעשה - שלא לעשות כמתכונת קטורת קיב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה קיג: מצוות עשה - לשבות מעבודת הארץ בשמיטה קיד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר בחלב שמות, פרשת ויקהל קטו: מצוות לא תעשה - שלא לענוש בשבת ויקרא, פרשת ויקרא קטז: מצוות עשה - לעשות מעשה קרבן עולה קיז: מצוות עשה - לעשות מעשה מנחה קיח: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר שאור ודבש קיט: מצוות לא תעשה - שלא להשבית מלח מקרבנות קכ: מצוות עשה - למלוח כל הקרבנות קכא: מצוות עשה - להקריב פר העלם דבר של הציבור קכב: מצוות עשה - קרבן חטאת על שגגת כרת קכג: מצוות עשה - להעיד בבי"ד עדות שיודע קכד: מצוות עשה - להקריב קורבן עולה ויורד קכה: מצוות לא תעשה - שלא להבדיל בחטאת העוף קכו: מצוות לא תעשה - שלא לשים שמן במנחת חוטא קכז: מצוות לא תעשה - שלא ליתן לבונה במנחת חוטא קכח: מצוות עשה - המועל בקדשים יתן קרן וחומש ואשם קכט: מצוות עשה - להביא אשם תלוי על ספק קל: מצוות עשה - להשיב את הגזילה אשר גזל קלא: מצוות עשה - שיקריב חוטא אשם ודאי ויקרא, פרשת צו קלב: מצוות עשה - להרים הדשן מהמזבח בכל יום קלג: מצוות עשה - שתוקד אש על המזבח תמיד קלד: מצוות לא תעשה - שלא לכבוד אש המזבח קלה: מצוות עשה - שיאכלו כהנים שיורי מנחות קלו: מצוות לא תעשה - שלא לאפות שיורי מנחות חמץ קלז: מצוות עשה - שיקריב כהן גדול מנחת חביתין בכל יום קלח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מנחת כהן קלט: מצוות עשה - סדר קרבן חטאת קמ: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מחטאת הפנימית קמא: מצוות עשה - סדר קרבן אשם קמב: מצוות עשה - סדר קרבן שלמים קמג: מצוות לא תעשה - שלא להותיר קדשים אחר זמנן קמד: מצוות עשה - לשרוף הנותר מקדשים קמה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פיגול קמו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול קדשים שנטמאו קמז: מצוות עשה - לשרוף קדשים שנטמאו קמח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול חלב קמט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול דם ויקרא, פרשת שמיני קנ: מצוות לא תעשה - שלא ליכנס למקדש מגודל שער קנא: מצוות לא תעשה - שלא ליכנס לקדש קרוע בגדים קנב: מצוות לא תעשה - שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה קנג: מצוות לא תעשה - שלא לכנס למקדש ולא להיות שתוי קנד: מצוות עשה - לבדוק סימני בהמה וחיה קנה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בהמה וחיה טמאים קנו: מצוות עשה - לבדוק בסימני דגים קנז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול דג טמא קנח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול עוף טמא קנט: מצוות עשה - לבדוק סימני חגבים קס: מצוות עשה - להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים קסא: מצוות עשה - לדון דין טומאת אוכלין ומשקין קסב: מצוות עשה - להיות נבלה טמאה ומטמאה קסג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שרץ הארץ קסד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול תולעת הפירות קסה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שרץ המים קסו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול רמש המתהווה מעפוש ויקרא, פרשת תזריע קסז: מצוות עשה - שתהא יולדת טמאה ומטמאה קסח: מצוות לא תעשה - שלא יאכל טמא קדשים קסט: מצוות עשה - שתקריב יולדת קרבן כשתטהר קע: מצוות עשה - שיהא המצורע טמא ומטמא קעא: מצוות לא תעשה - שלא לגלח הנתק קעב: מצוות עשה - מצוות פריעה ופרימה במצורע קעג: מצוות עשה - לדון דין טומאת צרעת בגדים ויקרא, פרשת מצורע קעד: מצוות עשה - מצוות טהרת מצורע קעה: מצוות עשה - שיגלח המצורע כשיטהר קעו: מצוות עשה - מצוות קרבן מצורע כשיטהר קעז: מצוות עשה - שיטבול טמא במי מקוה קעח: מצוות עשה - טומאת נגעי בתים קעט: מצוות עשה - מצוות טומאת הזב קפ: מצוות עשה - שיקריב הזב קרבן כשיטהר קפא: מצוות עשה - שיהא שכבת זרע טמא ומטמא קפב: מצוות עשה - שתהא נדה טמאה ומטמאה קפג: מצוות עשה - שתא זבה טמאה ומטמאה קפד: מצוות עשה - שתקריב זבה קרבן כשתטהר ויקרא, פרשת אחרי מות קפה: מצוות לא תעשה - שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש קפו: מצוות עשה - שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור קפז: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט קרבן חוץ לעזרה קפח: מצוות עשה - לכסות דם שחיטת חיה ועוף קפט: מצוות לא תעשה - שלא ליקרב לעריות אפילו בלא ביאה קצ: מצוות לא תעשה - שלא לגלות ערות אביו קצא: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אמו קצב: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אביו קצג: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחותו ואפילו מאנוסת אביו קצד: מצוות לא תעשה - שלא לבא על בת בנו קצה: מצוות לא תעשה - שלא לבא על בת בתו קצו: מצוות לא תעשה - שלא לבא על בתו מק"ו קצז: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחותו מנשואת אביו קצח: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אביו קצט: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אמו ר: מצוות לא תעשה - שלא לגלות ערות אחי אביו רא: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אחי אביו רב: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת בנו רג: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אחיו רד: מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובתה רה: מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובת בנה רו: מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובת בתה רז: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו רח: מצוות לא תעשה - שלא לבא על נדה רט: מצוות לא תעשה - שלא ליתן מזרעו למולך רי: מצוות לא תעשה - שלא לבא על הזכר ריא: מצוות לא תעשה - שלא לבא על בהמה ריב: מצוות לא תעשה - שלא תביא אשה בהמה עליה ויקרא, פרשת קדושים ריג: מצוות עשה - איש אמו ואביו תיראו ריד: מצוות לא תעשה - שלא לפנות אחר עבודה זרה רטו: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עבודה זרה לעבדה רטז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול נותר ריז: מצוות לא תעשה - שלא לכלות פאת השדה ריח: מצוות עשה - לעזוב פאה בשדה לעניים ריט: מצוות לא תעשה - שלא ילקוט בעל הבית לקט רכ: מצוות עשה - לעזוב הלקט לעניים רכא: מצוות לא תעשה - שלא יקלוט בעל הבית עוללות רכב: מצוות עשה - לעזוב העוללות לעניים רכג: מצוות לא תעשה - שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם רכד: מצוות עשה - לעזוב הפרט לעניים רכה: מצוות לא תעשה - שלא לגנוב שום חפץ או ממון רכו: מצוות לא תעשה - שלא לכפור בפקדון רכז: מצוות לא תעשה - שלא לישבע שקר על כפירת ממון רכח: מצוות לא תעשה - שלא לישבע שקר בשביעת ביטוי רכט: מצוות לא תעשה - שלא לעשוק רל: מצוות לא תעשה - שלא לגזול רלא: מצוות לא תעשה - שלא לאחר שכר שכיר רלב: מצוות לא תעשה - שלא לקלל ישראל אפילו חרש רלג: מצוות לא תעשה - שלא להכשיל תם בעצה רלד: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עוול במשפט רלה: מצוות לא תעשה - שלא להדר גדול בדין רלו: מצוות עשה - לשפוט בצדק רלז: מצוות לא תעשה - שלא ילך רכיל רלח: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מלהציל חברו רלט: מצוות לא תעשה - שלא לשנוא את חברו רמ: מצוות עשה - להוכיח את החוטא רמא: מצוות לא תעשה - שלא לבייש אדם מישראל רמב: מצוות לא תעשה - שלא לנקום בחברו רמג: מצוות לא תעשה - שלא לנטור רמד: מצוות עשה - לאהוב כל אדם מישראל רמה: מצוות לא תעשה - שלא להרביע בהמה כלאים רמז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ערלה רמח: מצוות עשה - להיות נטע רבעי קודש רמט: מצוות לא תעשה - שלא להיות זולל וסובא רנ: מצוות לא תעשה - שלא לנחש רנא: מצוות לא תעשה - שלא לעונן רנב: מצוות לא תעשה - שלא להקיף פאות הראש רנג: מצוות לא תעשה - שלא להשחית פאות הזקן רנד: מצוות לא תעשה - שלא לכתוב קעקע בבשרו רנה: מצוות עשה - לירא מן המקדש רנו: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מעשה אוב רנז: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מעשה ידעוני רנח: מצוות עשה - לכבד לומדי תורה וזקן רנט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עול במדה ובמשקל רס: מצוות עשה - לצדק מאזנים ומשקולות ומדות רסא: מצוות לא תעשה - שלא לקלל אב ואם רסב: מצוות עשה - לדון בשריפה למחויב רסג: מצוות לא תעשה - שלא ללכת בחוקות הגויים ויקרא, פרשת אמור רסד: מצוות לא תעשה - שלא יטמא כהן למת רסה: מצוות עשה - שיטמא כהן הדיוט לקרובים ולהתאבל על קרובים רסו: מצוות לא תעשה - שלא יעבד טבול יום במקדש רסז: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן זונה רסח: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן חללה רסט: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן גרושה רע: מצוות עשה - לקדש כהנים ולחלוק להם כבוד רעא: מצוות לא תעשה - שלא יכנס כהן גדול לאוהל המת רעב: מצוות לא תעשה - שלא יטמא כהן גדול אפילו לקרובים רעג: מצוות עשה - שישא כהן גדול בתולה בנערותה רעד: מצוות לא תעשה - שלא יקח כהן גדול אלמנה רעה: מצוות לא תעשה - שלא יבעול כהן גדול אלמנה רעו: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע רעז: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד כהן בעל מום עובר רעח: מצוות לא תעשה - שלא יכנס בעל מום למקדש רעט: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד כהן טמא רפ: מצוות לא תעשה - שלא יאכל כהן טמא תרומה רפא: מצוות לא תעשה - שלא יאכל זר תרומה רפב: מצוות לא תעשה - שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה רפג: מצוות לא תעשה - שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש רפד: מצוות לא תעשה - שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה מצוה רפה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול טבל אפילו כהן רפו: מצוות עשה - שיהיה כל קורבן תמים רפז: מצוות לא תעשה - שלא להקדיש בעל מום למזבח רפח: שלא להטיל מום בקודשים רפט: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט בעל מום לקורבן רצ: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר אימורי בעל מום רצא: מצוות לא תעשה - שלא לזרוק דם בעל מום רצג: מצוות לא תעשה - שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי רצד: מצוות עשה - שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים רצה: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד רצו: מצוות לא תעשה - ולא תחללו את שם קודשי רצז: מצוות עשה - ונקדשתי בתוך בני ישראל רצח: מצוות עשה - לשבות ביום ראשון של פסח רצט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח ש: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הפסח שא: מצוות עשה - לשבות ביום השביעי של פסח שב: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח שג: מצוות עשה - להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן שד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר שה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר שו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר שז: מצוות עשה - לספור ספירת העומר ז' שבועות שח: מצוות עשה - להביא שתי הלחם בעצרת שט: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בעצרת שי: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בעצרת שיא: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בראש השנה שיב: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בראש השנה שיג: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בראש השנה שיד: מצוות עשה - להתענות ביום הכיפורים שטו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים שטז: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים שיז: מצוות עשה - לשבות ממלאכה ביום הכיפורים שיח: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף ביום כפור שיט: מצוות עשה - לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות שכ: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות שכא: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הסוכות שכב: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בשמיני עצרת שכג: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת שכד: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת שכה: מצוות עשה - ליטול ארבע מינים בסוכות שכו: מצוות עשה - לישב בסוכות בשבעת ימי הסוכות ויקרא, פרשת בהר שכז: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד אדמה בשביעית שכח: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד עבודת אילן בשביעית שכט: מצוות לא תעשה - שלא לקצור ספיחים בשביעית של: מצוות לא תעשה - שלא לבצור ענבים בשביעית שלא: מצוות עשה - לספור שנות יובל ז' שמיטות שלב: מצוות עשה - לתקוע בשופר ביום כיפור בשנת היובל שלג: מצוות עשה - לקדש שנת החמישים שלד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד אדמה ביובל שלה: מצוות לא תעשה - שלא לקצור ספיחים ביובל שלו: מצוות לא תעשה - שלא לבצור ענבים ביובל שלז: מצוות עשה - לדון דין מקח וממכר שלח: מצוות לא תעשה - שלא להונות במקח וממכר שלט: מצוות לא תעשה - שלא להונות חברו בדברים שמ: מצוות לא תעשה - שלא תמכר הארץ לצמיתות שמא: מצוות עשה - להשיב קרקעות לבעלים ביובל שמב: מצוות עשה - לגאול בתי ערי חומה עד שנה שמג: מצוות לא תעשה - שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה שמד: מצוות לא תעשה - שלא להלוות בריבית שמה: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד בעבר עברי בבזיון שמו: מצוות לא תעשה - שלא למכור עבד עברי בבזיון שמז: מצות לא תעשה שלא לעבוד בעבד עברי בפרך שמח: מצוות לא תעשה - שלא להניח לגר תושב לעבוד בעבד עברי בפרך שמט: מצוות עשה - לעבוד בעבד כנעני לעולם שנ: מצוות לא תעשה - שלא להשתחות על אבן משכית ויקרא, פרשת בחוקותי שנא: מצוות עשה - לדון דין ערכי אדם שנב: מצוות לא תעשה - שלא להמיר בהמת קודשים שנג: מצוות עשה - להיות התמורה קודש שנד: מצוות עשה - לדון דין ערכי בהמה שנה: מצוות עשה - לדון ערכי בתים שנו: מצוות עשה - לדון דין ערכי שדות שנז: מצוות לא תעשה - שלא לשנות מקורבן לקורבן שנח: מצוות עשה - לדון דין מחרים נכסיו שנט: מצוות לא תעשה - שלא ימכור שדה החרם שס: מצוות לא תעשה - שלא יגאל שדה החרם שסא: מצוות עשה - להפריש מעשר בהמה שסב: מצוות לא תעשה - שלא ימכר מעשר בהמה במדבר, פרשת נשא שסג: מצוות עשה - לשלח טמאים מן המחנה שסד: מצוות לא תעשה - שלא יכנס טמא למקדש שסה: מצוות עשה - לשוב מהעונות ולהתודות שסו: מצוות עשה - לעשות לסוטה כמשפט הכתוב שסז: מצוות לא תעשה - שלא ליתן שמן במנחת חוטא שסח: מצוות לא תעשה - שלא ליתן לבונה במנחת חוטא שסט: מצוות לא תעשה - שלא ישתה נזיר יין או כל מיני שכר שע: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר עבנים לחים שעא: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר ענבים יבשים שעב: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר חרצנים שעג: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר זגים שעד: מצוות לא תעשה - שלא יגלח נזיר שערו שעה: מצוות עשה - שיגדל נזיר שערו שעו: מצוות לא תעשה - שלא יכנס נזיר לאהל מת שעז: מצוות לא תעשה - שלא יטמא נזיר למת שעח: מצוות עשה - שיגלח הנזיר ויביא קרבנותיו אם נטמא ויגלח ויביא קרבנות במלוי נזירותיו שעט: מצוות עשה - שיברכו כהנים את ישראל שפ: מצוות עשה - לשאת הארון בכתף במדבר, פרשת בהעלותך שפא: מצוות עשה - לשחוט פסח שני בי"ד באייר שפב: מצוות עשה - לאכול פסח שני ליל טו' באייר שפג: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מפסח שני עד בוקר שפד: מצוות לא תעשה - שלא לשבור עצם מפסח שני שפה: מצוות עשה - לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא במדבר, פרשת שלח לך שפו: מצוות עשה - להפריש חלה וליתנה לכהן שפז: מצוות עשה - לעשות ציצית על כנפי הבגד שפח: מצוות לא תעשה - שלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית עיניים במדבר, פרשת קרח שפט: מצוות עשה - לשמור המקדש שצ: מצוות לא תעשה - שלא לבטל שמירה מן המקדש שצא: מצוות לא תעשה - שלא יתעסקו כהנים ולויים אלו בעבודות אלו שצב: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד זר עבודה במקדש שצג: מצוות עשה - לפדות בכור אדם וליתן פדיונו לכהן שצד: מצוות לא תעשה - שלא לפדות בכור בהמה טהורה שצה: מצוות עשה - שהלויים יעבדו במקדש שצו: מצוות עשה - להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי שצז: מצוות עשה - שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן במדבר, פרשת חקת שצח: מצוות עשה - לעשות מעשה פרה אדומה ת: מצוות עשה - שיהא מ' חטאת טמאים ומטמאים במדבר, פרשת פינחס תא: מצוות עשה - לדון דין סדר נחלאות תב: מצוות עשה - להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום תג: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבת תד: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בראש חודש תה: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בעצרת תו: מצוות עשה - לשמוע קול שופר בראש השנה במדבר, פרשת מטות תז: מצוות עשה - לדון דין הפרת נדרים תח: מצוות לא תעשה - שלא יחל דברו שנדר במדבר, פרשת מסעי תט: מצוות עשה - לתת ללויים ערים לשבת תי: מצוות לא תעשה - שלא להמית וצח עד עמדו לדין תיא: מצוות עשה - להגלות הורג נפש בשגגה תיב: מצוות לא תעשה - שלא יורה עד אחד בדיני נפשות דברים, פרשת דברים תטו: מצוות לא תעשה - שלא למנות דיין שאינו הגון תטז: מצוות לא תעשה - שלא יירא הדיין מבעל דין דברים, פרשת ואתחנן תיז: מצוות לא תעשה - שלא להתאות בלב דבר של חברו תיח: מצוות עשה - ליחד השי"ת ולהאמין בו שהוא אחד תיט: מצוות עשה - לאהוב השית' בכל לב תכ: מצוות עשה - ללמוד תורה וללמדה תכא: מצוות עשה - לקרות קריאת שמע שחרית וערבית תכב: מצוות עשה - לקשור תפילין על היד תכג: מצוות עשה - להניח תפילין על הראש תכד: מצוות עשה - לקבוע מזוזה בשערים תכה: מצוות לא תעשה - שלא לנסות השי' ולנביא אמת תכו: מצוות עשה - להחריב שבעה אומות תכז: מצוות לא תעשה - שלא לחון עכו"ם תכח: מצוות לא תעשה - שלא להתחתן עם עכו"ם דברים, פרשת עקב תכט: מצוות לא תעשה - שלא להנות מציפוי ע"ז תל: מצוות לא תעשה - שלא להנות מתקרובת ע"ז תלא: מצוות עשה - לברך ברכת המזון תלב: מצוות עשה - לאהוב את הגר תלג: מצוות עשה - לירא את ה' תלד: מצוות עשה - להתפלל בכל יום להשית' תלה: מצוות עשה - להתדבק בתלמידי חכמים תלו: מצוות עשה - לישבע באמת בשמו יתברך דברים, פרשת ראה תלז: מצוות עשה - לאבד ע"ז ומשמשיה תלח: מצוות לא תעשה - שלא לאבד דבר שנקרא שם יתברך עליו תלט: מצוות עשה - להביא כל הקורבנות ברגל ראשון לבית המקדש תמ: מצוות לא תעשה - שלא להעלות שוב קורבן חוץ לעזרה תמא: מצוות עשה - להקריב כל הקורבנות בבית המקדש תמב: מצוות עשה - לפדות קודשים שנפל בהם מום תמג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים תמד: מצוות לא תעשה - שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים תמה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים תמו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים תמז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ק"ק חוץ לירושלים תמח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר עולה תמט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים תנ: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ביכורים חוץ לירושלים תנא: מצוות לא תעשה - שלא לעזוב הלוים תנב: מצוות עשה - מצוות שחיטה תנג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול אבר מן החי תנד: מצוות עשה - להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש תנה: מצוות לא תעשה - שלא להוסיף על מצוות התורה תנו: מצוות לא תעשה - שלא לגרוע ממצוות התורה תנז: מצוות לא תעשה - שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה תנח: מצוות לא תעשה - שלא להסית יחיד מישראל לעבודה זרה תנט: מצוות לא תעשה - שלא לאהוב את המסית תס: מצוות לא תעשה - שלא לעזור השנאה מן המסית תסא: מצוות לא תעשה - שלא להציל את המסית תסב: מצוות לא תעשה - שלא ללמד זכות על המסית תסג: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מללמד חובה על המסית תסד: מצוות עשה - לדרוש ולחקור העדים היטב תסה: מצוות עשה - לשרוף עיר הנדחת תסו: מצוות לא תעשה - שלא לבנות עיר הנדחת תסז: מצוות לא תעשה - שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת תסח: מצוות לא תעשה - שלא להתגודד על המת תסט: מצוות לא תעשה - שלא לקרוע שער ראשו על המת תע: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פסולי המוקדשין תעא: מצוות עשה - לבדוק בסימני העוף תעב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שרץ העוף תעג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול נבלה תעד: מצוות עשה - להפריש מעשר שני תעה: מצוות עשה - להפריש מעשר שני וליתן לעניים תעו: מצוות עשה - להשמיט הלואה בשמיטה תעז: מצוות לא תעשה - שלא לתבוע חוב שעבר עליו שמיטה תעח: מצוות עשה - לנגוש את הנכרי תעט: מצוות לא תעשה - שלא לאמץ לב מליתן צדקה תפ: מצוות עשה - ליתן צדקה כפי יכולתו תפא: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מלהלוות מפחד השמיטה תפב: מצוות לא תעשה - שלא לשלוח עבד עברי ריקם תפג: מצוות עשה - להעניק לעבד עברי בצאתו לחפשי תפד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד בבהמת קודשים תפה: מצוות לא תעשה - שלא לגזוז צאן קודשים תפו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול חמץ ערב פסח עד חצות תפז: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מקורבן חגיגה עד יום השלישי תפח: מצוות עשה - לשמוח ברגלים תפט: מצוות עשה - להראות בעזרה ברגלים תצ: מצוות לא תעשה - שלא להראות בלא קורבן דברים, פרשת שופטים תצא: מצוות עשה - למנות שופטים ושוטרים תצב: מצוות לא תעשה - שלא ליטע אשרה תצג: מצוות לא תעשה - שלא להקים מצבה תצד: מצוות לא תעשה - שלא להקריב בעל מום עובר תצו: מצוות לא תעשה - שלא לסור מדברי בית דין הגדול תצז: מצוות עשה - למנות עלינו מלך תצח: מצוות לא תעשה - שלא למנות מלך נכרי תצט: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך סוסים תק: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך נשים תקא: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך כסף וזהב תקב: מצוות עשה - שיכתוב לו המלך ספר תורה תקג: מצוות לא תעשה - שלא לשכון בארץ מצרים תקד: מצוות לא תעשה - שלא יטול שבט לוי חלק בביזה תקה: מצוות לא תעשה - שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל תקו: מצוות עשה - לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה תקז: מצוות עשה - להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן תקח: מצוות עשה - לתת לכהן ראשית הגז תקט: מצוות עשה - שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקדש תקי: מצוות לא תעשה - שלא לקסום תקיא: מצוות לא תעשה - שלא לכשף תקיב: מצוות לא תעשה - שלא לחבור חבר תקיג: מצוות לא תעשה - שלא לשאול באוב תקיד: מצוות לא תעשה - שלא לשאול בידעוני תקטו: מצוות לא תעשה - שלא לדרוש אל המתים תקטז: מצוות עשה - להשמיע לנביא אמת תקיז: מצוות לא תעשה - שלא להתנבא שקר בשם ה' תקיח: מצוות לא תעשה - שלא להתנבא בשם ע"ז תקיט: מצוות לא תעשה - שלא לירא מהרוג נביא שקר תקכ: מצוות עשה - להפריש ערי מקלט תקכא: מצוות לא תעשה - שלא לחוס על רוצח תקכב: מצוות לא תעשה - שלא להשיג גבול תקכג: מצוות לא תעשה - שלא יקום דבר על פי עד אחד תקכד: מצוות עשה - לעשות לעדים הזוממים כאשר זממו תקכה: מצוות לא תעשה - שלא לירא מפני עכו"ם במלחמה תקכו: מצוות עשה - למשוח כהן למלחמה תקכז: מצוות עשה - לקרוא שלום לעיר שנלחמים עליה תקכח: מצוות לא תעשה - שלא להחיות נשמה משבע אומות תקכט: מצוות לא תעשה - שלא להשחית אילן מאכל תקל: מצוות עשה - לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו תקלא: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה דברים, פרשת כי תצא תקלב: מצוות עשה - מצוות יפת תואר במלחמה תקלג: מצוות לא תעשה - שלא למכור יפת תואר תקלד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה תקלה: מצוות עשה - לתלות מגדל ועובד עבודה זרה תקלו: מצוות לא תעשה - שלא להלין תלוי ושאר מתים תקלז: מצוות עשה - לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים תקלח: מצוות עשה - להשיב אבדה לישראל תקלט: מצוות לא תעשה - שלא להעלים עינו מהאבידה תקמ: מצוות לא תעשה - שלא להניח בהמת חברו תחת משאה תקמא: מצוות עשה - לטעון משא על בהמה שנפלה תקמב: מצוות לא תעשה - שלא יהיה כלי גבר על אשה תקמג: מצוות לא תעשה - שלא ילבש גבר שמלת אשה תקמד: מצוות לא תעשה - שלא ליקח אם על בנים תקמה: מצוות עשה - לשלח האם וליקח הבנים תקמו: מצוות עשה - לעשות מעקה לגגו תקמז: מצוות לא תעשה - שלא להניח מכשול בביתו תקמח: מצוות לא תעשה - שלא לזרוע כלאים בכרם תקנ: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות תקנא: מצוות לא תעשה - שלא ללבוש שעטנ תקנב: מצוות עשה - לישא אשה בקידושין תקנג: מצוות עשה - שתשא אשת מוציא שם רע תחתיו תקנד: מצוות לא תעשה - שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו תקנה: מצוות עשה - לשקול המחויב סקילה תקנו: מצוות לא תעשה - שלא לענוש לאנוס תקנז: מצוות עשה - שישא המאנס את אנוסתו תקנח: מצוות לא תעשה - שלא יגרש האונס את אנוסתו תקנט: מצוות לא תעשה - שלא ישא פצוע דכא בת ישראל תקס: מצוות לא תעשה - שלא ישא ממזר בת ישראל תקסא: מצוות לא תעשה - שלא יביא עמוני ומואבי בקהל ישראל תקסב: מצוות לא תעשה - שלא לדרוש שלום עמון ומואב תקסג: מצוות לא תעשה - שלא להרחיק אדומי שלישי תקסד: מצוות לא תעשה - שלא להרחיק מצרי תקסה: מצוות לא תעשה - שלא יכנס טמא להר הבית תקסו: מצוות עשה - לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא תקסז: מצוות עשה - לתקן יד לחפור לכסות צואתו תקסח: מצוות לא תעשה - שלא להסגיר עבד תקסט: מצוות לא תעשה - שלא להונות בדברים עבד תקע: מצוות לא תעשה - שלא לבא על קדשה בלא קידושין תקעא: מצוות לא תעשה - שלא להקריב אתנן זונה תקעב: מצוות לא תעשה - שלא יתן הלווה ריבית לישראל תקעג: מצוות עשה - ליקח ריבית מעכו"ם תקעד: מצוות לא תעשה - שלא לאחר נדר אחר ג' רגלים תקעה: מצוות עשה - לקיים מוצא שפתיו בנדר תקעו: מצוות עשה - להניח השכיר לאכול תקעז: מצוות לא תעשה - שלא אכל הפועל בשעת מלאכה תקעח: מצוות לא תעשה - שלא יקח הפועל יותר מאכילתו תקעט: מצוות עשה - הרוצה לגרש את אשתו יגרשנה בשטר תקפ: מצוות לא תעשה - שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר תקפא: מצוות עשה - שלא יצא חתן למלחמה ולא לשום דבר שנה תמימה תקפב: מצוות עשה - שישמח החתן עם אשתו תקפג: מצוות לא תעשה - שלא לחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש תקפד: מצוות לא תעשה - שלא לתלוש סימני צרעת תקפה: מצוות לא תעשה - שלא למשכן בעל חוב בזרוע תקפו: מצוות לא תעשה - שלא למנוע משכון מבעליו תקפז: מצוות עשה - להחזיר משכון בזמן שצריך לו תקפח: מצוות עשה - ליתן שכר שכיר ביומו תקפט: מצוות לא תעשה - שלא יעיד קרוב תקצ: מצוות לא תעשה - שלא להטות משפט גר ויתום תקצא: מצוות לא תעשה - שלא למשכן בגד אלמנה תקצב: מצוות לא תעשה - שלא לשוב ליקח עומר השכחה תקצג: מצוות עשה - להניח עומר השכחה לעניים תקצד: מצוות עשה - להלקות המחוייב מלקות תקצה: מצוות לא תעשה - שלא להוסיף על ל"ט מלקות תקצו: מצוות לא תעשה - שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה תקצז: מצוות לא תעשה - שלא תנשא יבמה לשוק תקצח: מצוות עשה - ליבם אשת אח שמת בלא בנים תקצט: מצוות עשה - מצוות חליצה תר: מצוות עשה - להציל נרדף אפילו בנפש הרודף תרא: מצוות לא תעשה - שלא לחוס על הרודף תרב: מצוות לא תעשה - שלא להשהות מדה ומשקל חסר תרג: מצוות עשה - לזכור את אשר עשה לך עמלק תרד: מצוות עשה - להכרית זרעו של עמלק תרה: מצוות לא תעשה - שלא לשכוח מעשה עמלק דברים, פרשת כי תבא תרו: מצוות עשה - לקרא פרשת ביכורים תרז: מצוות עשה - להתודות ודוי מעשר תרח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מעשר שני באנינות תרט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מעשר שני בטומאה תרי: מצוות לא תעשה - שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה תריא: מצוות עשה - ללכת בדרכי ה' יתברך דברים, פרשת וילך תריב: מצוות עשה - להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך תריג: מצוות עשה - שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו מצוות עשה - לדעת רמב"ן להשלים רמ"ח מצוות עשה - א: לאכול בכור ומעשר שני בירושלים ב: לאכול תרומה טהורה דווקא ג: לאכול פירות שביעית ולא לסחורה ד: לשבת בארץ ישראל ה: להניח לעיר מצור מקום לנוסף ו: לזכור את אשר עשה ה' למרים ז: תמים תהיה עם ה' אלוהיך ח: להפריש תרומה מן היפה או מן השוה ט: להקריב קורבן מבהמה ולא מחיה י: להקריב את כל הקורבנות בין שני התמידין יא: לאכול הפסח בלילה ולא ביום