להתעשר ע"פ התורה

-->

. פותחים בברכה : גולשים יקרים ה' עמכם . ראיתי לנכון לכתוב על נושא זה משום שראיתי שהוא עומד משום מה בראש סדר היום. לכן קיבצתי וסיכמתי עד כמה שידי משגת את החומר הקשור לנושא שהוא סגולה לברכה והצלחה . דע ש"אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא" , כל מי שעושה גם טועה לפעמים, הגדולה היא לקום ולהמשיך בדרך הישר ו"אם למדת תורה הרבה יינתן לך שכר הרבה". מכל מקום טוב לעשות תשובה – "ישראל עושים תשובה מיד נגאלים". תשובה אמיתית מגיעה עד כסא הכבוד והחוזר נהיה אהוב אצל הקב"ה. אומר ה' "פתחו לי פתח כחודה של סיכה ואפתח לכם כפתחו של אולם". אני מקווה שתזכו לקיים את התורה מתוך עושר, שמחה והרחבה ברוחניות ובגשמיות : חיי בניי ומזוניי (מזונות). קריאה פורייה. יותם.


ב"ה שער התורה

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" כך אמר דוד המלך עליו השלום במזמור קי"ט דוד המלך אשר היה לו מכל שרצה מבחינה חומרית מה ביקש ? את קרבת ה'.

כפי שנתברר ה"עסקים" הטובים ביותר הם "עסקי" תורה משום ששכר העיסוק בתורה לא רק לעולם הזה אלא גם לעולם הבא שהרי העולם הזה זמני הוא וחולף ואילו העולם הבא נצחי לכן מי שמבין זאת בשכלו וידע לחבר זאת עם עבודת הלב זכה. יש לעסוק בתורה לשמה (לשם שמים ) אך גם שלא לשמה זה טוב שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה . אבל אין לעשות מן התורה קרדום לחפור בו ולא עטרה להתגדל בה.

התורה "עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר . דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום. אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד " , פסוק זה נאמר כאשר מגבהים את ספר התורה בבית הכנסת לאחר הקריאה בה , אלו רק מקצת משבחיה.

לעלות לתורה ולקבל את ברכת " מי שברך...ה' ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה כל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן".

התורה מבראשית מלמדת מדוע על האדם לעבוד ? בעקבות חטא עץ הדעת (בערב שבת היה ואם היו ממתינים בסבלנות עד שבת היה מותר גם לאכילה) קוללה האדמה :"בזיעת אפיך תוכל לחם" וכ"כ למה ? כי הנחש (היצר הרע) פיתה אותנו כי האשמנו את השני במקום לקחת אחריות ולתקן ? אך התורה הקדושה תמיד משאירה פתח של תיקווה וה' מברך את האדם במצוותיו והראשונה :

התבונן בבראשית ברא ותגיע לה'. "סור מרע ועשה טוב".

שער המצוות

מזדרזים למצוות.כל המצוות הן סגולה לברכה.

"פרו ורבו " פרושה שלא יהיה העולם שומם והרי לא טוב היות האדם לבדו כאשר הוא לא נשוי הוא לא ניקרא אדם ככתוב בבראשית "ויברא ה' את האדם בצלמו בצלם ה' ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם".

לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי יותר מתאים לברכה (ברוחניות ובגשמיות) מן השלום ולכן יש חשיבות עליונה הדורשת לעיתים מסירות נפש לשמירה על השלום ושלום הבית בפרט. ואמרו חז"ל בגמרא *"הוקירו לנשותיכם כי ככה תתעשרו" כלומר כבד את אשתך שהיא בשר מבשרך ("יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו...") לקיים בה מצוות "ואהבת לרעך כמוך" שהיא כל התורה על רגל אחת.

דבר אחר שיהיו נשותיכם יקרות בעינכם. "אשת חייל מי ימצא..." משלי ל"א. ואל נשכח שהאישה היא האם לבנים שמעניקה להם את החינוך לתורה ומצוות ובזכותה נקיים את הפסוק "ושיננתם לבניך " מקריאת שמע . אם אין ילדים יבדקו אם נפגע משהו בעבר ועדיין לא סלח לו.

ברית המילה.

שכר מצווה מצווה כאשר נולדים ילדים שהם הברכה האמיתית ("איש וביתו" אליהו כי טוב) יש מצוות מילה ראשי תיבות "מי יעלה לנו השמיימה" שבזכות המילה יש רשות לחיות בארץ יש המשכיות . במילה האדם מסים ומשלים את הגוף. מכניס את הבן בבריתו של אברהם אבינו. שנאמר בפרשת לך לך "אני א-ל שדי התהלך לפני והיה תמים ואתנה את בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאוד מאוד" ברית של אהבה ושל ירושה על ארץ ישראל.

סגולה לקבל ברכה מהסנדק שנשא את התינוק על ברכיו בברית על כסא אליהו שע"פ המדרש נוכח בכל ברית בישראל. ולקבור העורלה בחצר הבית - סגולה לחיים טובים. פרוטה אחת בא"י שווה מאה פרוטות שהורווחו בחו"ל.

ברכות ברית המילה : אביו ואימו יזכו לגדלו ולחנכו (חינוך יהודי) ולחכמו וה' יהיה עמו. ה' ישלם לו שכר פעולתו ומשכורתו כפולה ויתנהו למעלה מעלה. הרך הנימול ידיו וליבו לאל אמונה ויזכה לראות פני שכינה. בזכותו ישלח משיח צדקנו.

ואם נולד בן בכור בלידה רגילה יש מצוות פדיון הפטר רחם ע"י תשלום בסך 5 סלעים (מטבעות כסף) לכהן שהיא סגולה גדולה ומי שמשתתף בסעודת המצווה כאילו התענה 86 צומות .

כבוד אב ואם(שמות פרשת יתרו) :לגמול חסד למי שעשה עמך טובה והם הסיבה לקיומך איך מכבדים פרוש ממסכת קידושין :מאכיל משקה מלביש מכסה מוציא... ויש המחמירים לא להפנות את הגב ובנימוס ביראת כבות והטעם הוא שההורים משולים לה' ופגיעה בהם היא פגיע בה' ואין הבריות רואים זאת בעין יפה (מספר החינוך).

קיום המצוות בהידור.

קיום על פרטיהן ודקדוקיהם ולימוד מעמיק על משמעותן יכול להיות רק מתוך אהבה אמיתית לה'.

שער השבת

בראשית ברא - בחכמה בנה (הספירה הראשונה היא ספירת החכמה.) ששת הימים - עשה והשבת באה מעצמה – "ויכולו השמים והארץ". "לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה מראש מקדם נסוכה כי היא(השבת) מקור הברכה" : כאשר האדם משיב את נפשו ומבין מה ייעודו בעולם והוא מתבונן בכך בן של מלך מלכי המלכים הוא מקבל כוחות להמשיך לעבוד כל השבוע וימות החול מתברכים מן השבת שהרי היא בת של מלך ואם ישמור לכבדה אז יזכה שגם המלך יכבד אותו.

חשיבות השבת עצומה , היא ראשית למקראי קודש כלומר לפני החגים .מי שמקימה הוא בן העולם הבא נרמז בקידוש : "שבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו- נחלה לבטח באחרית הימים. מי שלא אין לו חלק בעם ישראל לפי דברי הזהר (אבל לתינוק שנשבה יש נסיבות מקילות) . "ראשית חכמה יראת ה' "ראשי תיבות "חילו מפניו כל הארץ". הסדר הוא להיות מלך ר"ת מוח לב כבד , לצרף מ-חשבה להוסיף ל-ב, רגש ולהביא לידי מעשה כ-בד. " כי מלאה הארץ חמס" ר"ת כחמה. לא לשנות הסדר ולשים הלב לפני המוח = למך שנאמר "לא תתורו אחרי לבבכם"...

השבת עצמה היא מעיין עולם הבא.פרוש יש מכל טוב בשפע לא צריך לעשות כלום חוץ מלעבוד את ה' להתפלל ללמוד תורה לאכול לברך ולישון ועוד מצווה מסוימת מיוחדת לליל שבת (למי שנשוי בלבד).

כיבוד השבת בהדלקת נרות ארוכים ופמוטים מהודרים נר לכל נפש במשפחה . בשעה שהאם והבת שהגיע לגיל מצוות מברכות על הנרות היא עת רצון לבקש משאלות כמו בשעת נעילה של יום כיפור. ובכך מוסיפה אור בבית "נר ה' נשמת אדם" ובכך מוסיפה ברכה גם בעניינים הגשמים (מתוך "אוצר סגולות הרבי מליובאוויטש")

המדרש אומר: האישה את כיבית נרו של אדם (הראשון) את תדליקי נרו ע"י תיקון נרות שבת

יציאה לקרת השבת לשדה כדי לקבל את פניה מנהג האריז"ל. כמו טבילה במקווה כציצת ציפורנים תספורת הכנת התבשילים עריכת שולחן השבת ועוד עיין בספר "שולחן ערוך" יוסף קארו.

שער הברכה

כך מברך ה' את ישראל בברכת כוהנים " יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.

בתפילת הדרך אנו מבקשים כמו בברכות השחר : "תנני לחן חסד ולרחמים בעינך ובעני כל רואינו ושלך ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו".

נטילת ידיים טוב למלא הספל על גדותיו סמל לשפע עד שהכלי אינו יכול להכיל.

לברך ה"מוציא לחם מן הארץ. סגולה שלא יחסר מזון כל השבוע להשאיר לחם על השולחן השבת מערב שבת עד מוצ"ש " וכמובן רק אוכל כשר ורצוי מהדרין. לסיום ברכת המזון שלא יחסר לנו מזון ויהיה תמיד בשפע. " הרחמן יברך ....כמו שנתברכו אבותינו... בכל מכל כל, כן יברך אותנו..."

במוצאי שבת בהבדלה לשים עם האצבעות קצת יין שנשפך מכוס ההבדלה בכיסים לברך איש את רעהו ברכת "וייתן לך"...שהיא מלאה מכל טוב בברכות מצוינות.

הטעם בברכות מהתורה ברך ה' את אדם הראשון ואח"כ את האבות והם ומשה את ישראל וכך הושרש המנהג . ע"פ הקבלה לדיבור יש כוח ויש להיזהר להוציא רק מילים טובות מהפה . הרי "חיים ומוות ביד הלשון" ו"על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" . גם העולם נברא בעשרה מאמרות ("ויאמר ה' יהי אור " ...).

ביטחון בה'. "בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ואברכך" אומר ה' ממש כן יהיה בזמן בית המקדש השלישי. טוב לברך את השם ולא לחינם לשאת את שמו או לברך לבטלה. רבנו בחיי בשער הביטחון בספרו "חובת הלבבות" ככול שגדל הביטחון בה' יש בו מן התועליות הגדולות בתורה בענייני העולם ומנוחת הנפש.

ביטחון בקיום הברכה. שמחה אם לא עובדים את ה' בשמחה הופכות הברכות חלילה לקללות (פרשת כי תבוא).

ברכת הבית וברכת העסק. שיהיה הבית מלא ספרי קודש מקיר לקיר. סדר ותכנון מביא לחיסכון בזמן. מנהל אחד דואג לעבודה ביעילות. זכור שיש מי שמעליך (חוץ מהכיפה) הכוונה לה' וכולם מקבלים את מרותו אז אין צורך בריבים גם עם האחר בעל דעה שונה משלי. אנחנו שווים בפני הבורא. אם נפעל ע"פ הוראותיו נצליח.

שער העבודה

איך לעבוד ? ממעשי האבות : אברהם, יצחק ויעקוב שנאמר "מעשה אבות סימן לבנים". אברהם נטע אשל בבאר שבע אש"ל = ארוחה שתייה ליווי\ לינה . פרסם את ה' בעולם מתוך מסירות נפש. יצחק חפר בארות מים ,מאה שערים. יעקוב עבד אצל לבן בכל כוחו ,שמר על המצוות והפריש מעשרות . בפרשת ויצא :"וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך" ולא לתת יותר מחומש למעט מקרים של פיקוח נפש . פרוש עשר בשביל שתתעשר" : נאמר במסכת שבת "בחנוני נא בזאת אם לא הריקותי לכם ברכה עד בלי די – שיבלו שפתותיכם מלומר די".

הרוצה להעשיר יצפין(גיאוגרפית) לפי שבבית המקדש השולחן שהוא סמל לעושר היה ממוקם בצפון . העושר הוא ניסיון קשה בשמירה על האמונה ועבודת ה' גם לקדושים יש אזהרה "מקומם של זבחים קדשי קודשים שחיטתם בצפון" (מקור ממסכת זבחים פירש החיד"א) . מרבה מסחר יש פחות זמן לעסוק בתורה ולא כל אחד יכול לעמוד בנפילה ממעמדו . הכסף הוא רק אמצעי להגיע למטרה לעבוד את ה' להתענג על ה' ואל יאמר "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה". "מרבה נכסים מרבה דאגה". "אוהב כסף לא ישבע כסף"

מי שרק לומד תורה ללא מעשה עבודה ע"פ הרמב"ם הלכות תלמוד תורה סופו מלסטם את הבריות. במקום אחר כתוב* "שייזלו לו מטבעות זהב מהקירות".

על הקושיה איך ישנם עשירים אשר השיגו את ממונם לא בדרכים כשרות או ממקומות לא טהורים ? תשובה הרי ה' מתחייב לפרנס את כל בריותיו אך יש דרך ישרה לקבל את ברכתו שנקראת פנים, ישירות מה' ויש דרך אחור יניקה לחיצונים (ספר הגלגולים אריז"ל) מהקליפה שהיא צד הטומאה ה' נפרע מהרשעים בעולם הזה נותן להם את שכרם על מעשיהם הטובים כדי שלא יהיה להם תירוץ להיות בגן עדן עם הצדיקים.

והרוצה להחכים ידרים שהייתה המנורה ,סמל החכמה, בדרום.

שער הלימוד

התורה מראה שחשוב לנהוג בדרך ארץ על מנת להצליח ולראות ברכה בעמלנו. תפקיד העם היהודי ללמד תורה את אומות העולם ע"י שמהווה דוגמא לדרך ארץ. ללמוד תורה וללמד תורה היא סגולה להצלחה ע"י הקשר אם אנשים תוך יצירת אמון ואחווה תהיה עזרה הדדית שתרים את כל החבורה ומצווה זו חשובה כהצלת נפשות. יש עניין להוסיף על הקים בתורה ומצוות כל הזמן.

לימוד תורה שקול כנגד כל המצוות שאם לא ילמד לא ידע מה לעשות ומה לא לעשות.

לימוד חומש יומי כפי שמחולק לפרשות השבוע והימים זה לחיות עם הזמן וללמוד את המסר שיש בה (האדמו"ר הזקן – שניאור זלמן מלאדי) . ב"בראשית" ציוה לעבוד .ב"נוח" ציווה לצאת מהתיבה וב"לך לך" ללכת אל הארץ. אמירת תהילים המחולקת לימי החודש ואמירה של הפרקים האישים. לימוד תניא ולימוד הלכות משנה תורה של הרמב"ם ושינון משניות. משנה אותיות נשמה השינון מביא לחיזוק הזיכרון ונותן ביטחון בה'.

"לעולם ישלש אדם שנותיו" : מקרא , משנה , גמרא . ניגלה ונסתר –חסידות. ימעט בעסקיו וירבה בתורה.

יש מסכת שלמה בגמרא העוסקת בברכות והיא הראשונה בתלמוד. ולימוד מסכת וסדר נזיקין מחדד את המחשבה.

שער התפילה כוחה של תפילה יפה וגדול ,רק שיש זמני המתנה שונים,תפילה היא המשכה של שפע. ואין תפילה שחוזרת ריקם כי אל מלא רחמים אתה נותן שכר טוב ליראיו לכל אשר יקראוהו באמת. ובמיוחד זמן מנחה גדולה בשעה שהשמש עברה את מרכז השמים והאדם בעיצומו של יום העבודה מפסיק הכל ומוצא זמן ומקדיש אותו לבוראו בתפילה.

בסוף ברכות השחר נמצא הקטע הבא (ממסכת פאה,שבת): "אלו דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קימת לעולם הבא, ואלו הן: כבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והשקמת בית מדרש שחרית וערבית, והכנסת אורחים, וביקור חולים , והכנסת כלה, והלוית המת, ועיון תפילה, והבאת שלום שבין אדם לחברו ובין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד כולם

מזמורי תהילים שהם שבח לה' לדוגמא באשרי יושבי ביתך, מזמור פ"ד, יש פסוק המכוון "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון" (מקור לחמסה ?) פתיחת הידיים לצדדים מסמלת את קבלת שפע ה' כמו התבוננות בכך שה' זן ומפרנס לכל באי עולם צומח וחי תמיד כמובא מפרוש מצוות שילוח הקן נהגו ע"פ הסוד שכאשר נושא אדם תפילתו ומרים ידו לשמים מיד באים מלאכים ושואלים לרצונו גם אם לא היה בתפילה רצוי שידע שאם הרים ידיו לשמים פעל פעולה ומחכים לשמועה את מבוקשו

במזמור ט"ו מצוינים חמישה סעיפים שאם אדם יבצע אותם מובטח לו שלא ימוט לעולם: הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. לרגל (רכילות) על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו. נבזה בעיניו , נמאס, ואת יראי ה' יכבד. .. כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח

מזמורים נוספים :

כ' ביטחון שה' יצליח בעדך כ"א הודיה לה' ל' ייסורים ממרקים עוונותיו של האדם. ס"כ הממון הוא הבל. צ"ב מזמור ליום השבת. ק' , קל"ט התבוננות בנפלאות ה' . קי"ט המזמור הארוך ביותר מתחיל לקוראו ומסיימו כאדם חדש. .

שער הצדקה

הרי מי נותן את הכסף למעסיק או לממשלה למי שייך העולם ? לקב"ה פנה אילו ונמק בקשותייך אולי ישתכנע לתת לך את מבוקשך אולי יעזור אם תקבל על עצמך איזה החלטה טובה לתרום לצדקה או ללימוד תורה את הכסף שתרוויח בעתיד.

זאת הכוונה העיקרית אשר לשמה יש עשירים כדי שיעשו צדק והוא שה' הפקיד אצלם סכום כסף השייך לעני והעשיר צריך להתגבר על ייצרו לעמוד בניסיון ולתת את הכסף לצדקה ולא זאת בלבד שלא חסר לו כלום עקב נתינת הצדקה אלא נותנים לו גם תוספת עשירות על כל מה שהיה לו עד כה ("ניצוצות של קדושה").

צדקה נותנים לא רק לעני אלא גם לעשיר אם הוא זקוק לה אך אין חיוב להעשירו. והנתינה עדיף שתהה מתן בסתר אם לא בממון אז באוכל או בדברי ניחומים אבל הכי טוב זה להעמידו על רגליו שיוכל להתפרנס בכוחות עצמו ולא יתבייש שכרו של נותן הצדקה הרבה מאוד(בבא בתרא ט)

יש עניים כדי שיהיה אפשר לעשות צדקה "והיה מעשה הצדקה שלום" (ישעיה) ואין ישראל נגאלין אלא בזכות הצדקה "ציון משפט תפדה ושביה בצדקה" " כי עם עני ודל תושיע" מקימי מאפר דל מאשפות ירים אביון "(תהילים)

"יחד עשיר ואביון" תהילים מ"ט "נותן לעשיר אך למחסור" "עשיר ורש נפגשו","חכם בעיניו איש עשיר" משלי "אם דל ואם עשיר" רות.

"אל יתהלל עשיר בעושרו " ירמיה. שכן אין הברכה שרויה אלא במה שסמוי מהעין. "ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר " קהלת

שער העצה

יש לחשוש מאוד מעוון הגזל שמוציא שם רע ופוגע בנגזל וכסף גזול אין בו ברכה ומציינו בגמרה סיפור על כך שאדם איבד כל הונו גם שרובו היה ביושר אך היה איזה סייג שאינו כשורה והוא שקלקל את היתר.

איזהו העשיר השמח בחלקו ? הנוסחה היא להיות שמח עם מה שיש ועל כך להודות ולא להצטער על מה שאין. אין עניין שתהיה עני (למרות שניסיון של עוני מכפר על העונות ע"י שהאדם מתבייש הוא נהיה עניו וחוזר בתשובה) אך דע להסתפק במועט .לפני החלטה גדולה חשוב להתייעץ. רשב"י זכה לגדולתו בגלל הצער שהיה בשנים שבמערה ולמד משנה.

דורשים מפרקי אבות:

אין עני אלא בדעת. *גם אם תתנו לי מלוא ביתי זהב וכסף אין אני גר אלא במקום של תורה. טוב שם טוב משמן טוב. שכל המקים את התורה מעוני סופו לקימה מעושר וכל המבטל תורה מעושר סופו לבטלה מעוני. אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח. יהא ממון חבריך חביב עליך כשלך. במה נמדד האדם ? בכיסו כוסו וכעסו. * אל תשמש את הרב כדי לקבל פרס אלא שלא על מנת לקבל פרס. ידוע שמזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה עד יום כיפור כלומר מהשמים כבר הוחלט כמה יתפרנס לפי מעשיו בעבר ולפעמים גם בעתיד ואף כתוצאה של גלגול קודם. ("פלא יועץ" פרנסה) *

הדבר החשוב ביותר הוא מצוות שאותן עשה עושה ויעשה

בדיקת תפילין ומזוזות. כי שם כתובה קריאת שמע על ברכותיה ואים יש פסול בקלף אין הברכה מועילה כי היא לא כתוכה נכון.

ניקיון שומר על הבריאות. שמירה על כושר גופני ע"פ הרמב"ם "גוף בריא לנפש בריאה".

מחיצה כשרה בבית הכנסת. השכנת שלום. להימנע מסכסוכים ולהשפיע על הזולת לקרבו לתורה ומצוותיה ולהפיץ את מעיינות החסידות החוצה. התוועדויות : מה שעשרה חסידים יכולים לעשות בהתוועדות הוא גדול מאוד גידול זקן : המשכה של מידות הרחמים י"ג תיקוני דיקנא (זוהר) פרשת קדושים. התחזקות במצווה מסוימת. מלמדת התמחות בנושא מסוים שאולי הוא ייעודך ובו אתה תהיה מספר 1 בתחום ההתקשרות לה' ולצדיק שגם הוא היה מיוחד על אותה מצווה ובכך תברר ניצוצות של קדושה. "אין דבר העומד בפני הרצון" נאמר רצון אחד ולא רצונות רבים.

כתיבת בשורות טובות לרבי. הכנה לקבל ברכה : ברכה מהצדיק וברכה מהחתן תחת החופה – משול לה' וממי שלא פגם בברית מעולם וממי שכובש את כעסו – העולם תלוי בו, תלוי על בלי-מה. איך לא לכעוס? כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם (הבעל שם טוב)מה שאדם רואה אצל זולתו קים בו.

פדיון נפש: מכתב לאיגרות קודש ובו מבקשים מהרבי לפדות את נפשות פלוני בן פלוני. עבודה במוסדותיו. תמיכה במוסדותיו. הכנה ליום ההסתלקות – שבו מתחדשים האיחולים והברכות בית שאת.

(מתוך "אוצר סגולות הרבי מליובאוויטש")

טוהרת המשפחה שמירה על ימי הנידה : "אל אישה בנידתה לא תקרב". כיסוי ראש האישה: כמבואר בזוהר שע"י זה מביא ברכה בבית ובמשפחה ובכלל הליכה בבגדים צנועים. כל כבודה בת מלך פנימה משבצות זהב לבושה" (תהילים מ"ה). לבישת ציצית. הלובש ציצית יזכה ל2000 עבדים בימות המשיח. שמירת שנת השמיטה. "וישבתם לבטח בארץ".

סמלים קמיעות : ספר תהילים : אמירת מזמורי תהילים יש בהם כוח להתגבר על כל הצרה שלא תהיה. "רזיאל המלאך" הוא הספר הראשון שקיבל אדם כדי לנחמו לאחר... , דגים שאין שולטת בהם עין הרע כי הם מתחת למים שנאמר אין הברכה שורה אלא במה שסמוי מן העין. ישראל נמשלו לדגים "...וידגו לרב בקרב הארץ"..ברכת יעקוב לבני יוסף.

שום נגד עין הרע, מרחיק מזיקים ותרופה טבעית .

אמירת פרשת המן וי"ג עיקרי אמונה של הרמב"ם.

כל המלמד סנגוריה על עם ישראל ה' מרוממו. ה' אוהב שמדברים בזכות בניו (ר' חיים ויטאל)

מה לא לעשות ? לא להתנות תנאים לה'. לא להתעסק \להתבונן יתר על המידה במצבו מזיקה כמו ללבוש בגדים ארוכים מדי שמפריעים להליכה. לא לפגום בברית (עוון זרע לבטלה) לא לכעוס שנאמר "טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר" ... איזהו הגיבור הכובש את ייצרו.

שער העשייה

כמה לעבוד ? "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכה ובשבעי שבת ויינפש"... "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" תהילים קכ"ח.

סוף מעשה במחשבה תחילה . "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנייניך". "הלומד על מנת לעשות מספיקים בידו ללמוד ללמד לשמור ולעשות". השורש עשה מופיע בתנ"ך 2627 כמה חשובה היא העשייה. מתרי"ג (613) מצוות בתקופת משה ל 5 בתקופת דוד (מזמור ט"ו) ובדורנו מסתפקים "בצדיק באמונתו יחיה" : היה צדיק ונהג באמונתו שלה' ואז מובטח לך שתחיה דבר אחר שלכל הפחות יהיה לך אמונה בה' והכל יסתדר לטובה.

בהצלחה ושתהיה שנה גשומה . יותם יהונתן המאמר מקדש למר יוסף יהלום שיזכה לחיים טובים וארוכים.

*איני זוכר את הנוסח המדויק.
יותם