סוד הקסם של האות יו"ד

-->

. ב"ה הקדמה: האות הקטנה עם המסר הנפלא. יופי צורתה עשירות תוכנה ומשמעותה העמוקה העניקו לה ח"ן מיוחד . התפתחות רעיונותיה עם השנים מבריאת העולם לנצח נצחים, עדי עד. קריאה מהנה. יותם.


סוד הקסם של האות יו"ד מבוא

אות יקרה שלום וברכה .

"יהיו לרצון אמרי פי, והיגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי".

כל מה שאכתוב נעשה בתמימות לב ורצון אמיתי לקרב הגאולה השלמה שתגיע תכף ומיד ממש "בלי שום ספק ספיק ספייקא" כדברי הרבי...

אם נפלה טעות בדברי אנא סלחי לי וסלחו לי יתר האותיות אשר בלעדיכן אין התמונה שלימה בודאי .

אם כן בחרדת קודש אגש לפענח את צפונותיך בעזרת ה' נעשה ונצליח. האות י' היא האות העשירית ב- א' ב' מכאן שערכה הגמטרי הוא 10 על כל המשתמע מכך : עשירי (היום ,החודש,הספירה וכו) מעשר,עשרה,עשרת וכו.

ישנם 31,522 יודי"ן בתורה מתוך 79,856 אותיות. 20 עמודים עם מילים המתחילות באות י' מתוך 778 עמודים במילון.

יש סוגים שונים של י' בתורה : זעירה, רבתי,חסרה ויתרה. מדרשים כתובים אודותיה מהתנ"ך ומחז"ל.

האות יש משמשת בתפקידים שונים במילים ועל ידה משתנת כוונתם : לעתיד ,עבר, שייכות, ולרבים. היא שייכת לאחת מאימות הקריאה אי והעיצור י'. האות י' היא גם אחת מאותיות א' ה' ו' י' .

מופיע בשמות השם הנפוצים. : י-ה-ו-ה, א-ד-נ-י, א-ל-ו-ק-י-ם, אני,צדיק, חסיד, גיבור,איש... מכאן שיש לאות משמעות רוחנית עמוקה הקשורה לא רק לעולם הזה אלא גם לעולם הבא ולתחיית המתים.

ב. המשפטים והמדרשים על האות.

מי שיקרא את מדרשי חז"ל על האות יתפלא כמה חיות יש באות הקטנה אבל משמעותית הזו ואיך היא עומדת על קיומה שלא תימחק מן התורה בגלל גודלה ואם נמחקה אז מפצים אותה במקום אחר כך מערכת היחסים המורכבת שלה עם ה' ועם הבריות. כדי להדגיש את משמעותה אביא ליקוט דברים מתוך האתר "מאור החסידות" ותוספות :

א."בראשית ברא ה'"... י' האות החמישית בתורה (בראשית א')כאשר בקשה לפתוח את התורה אמר לה הקב"ה "די לך שאת חקוקה בי ואת רשומה בי וכל הרצון שלי בך עולה, אין את יאותה להיעקר מן שמי" (זהר הקדמה)

ב."כי ביה ה' צור העולמים" (ישעיה כ"ו) העולם הזה נברא ב ה' ככתוב "אלה תולדות השמים בה'י-בראם" מכאן שהעולם הבא ניברא בי'. במסכת מנחות כ"ט. והעולם הזה בה' שהוא דומה לאכסדרה הוא פתוח יש לך בחירה חופשית עם להיות צדיק או רשע . "לענווים ייתן חן והבא לטהר מסייעין אותו...בא לטמא פותחין לו מ"ט ואם חוזר בו (בתשובה)ה' קושר לו י]"והעולם הבא נברא בי' מפני שהצדיקים שבו מועטים ומפני מה כפוף ראשו כשם שראשיהם כפופים שאין מעשיהם דומין זה לזה.

התניא באגרת הקודש אומר על הפסוק "ב י"ה צור העולמים" : ביו"ד נברא עולם הבא. פרוש שהתענוג שמתענגים נשמות הצדיקים ונהנין מזיו השכינה המאיר בגן עדן עליון ותחתון הוא שמתענגים בהשגתם והשכלתם...ויודעים איזה השגה באור וחיות השופע מאור אין סוף ברוך הוא בבחינת גילוי לנשמתם ורוח בינתם...לפי מדרגתו ומעשיו... עולם זה נקרא בינה ... אך הרוב בגדר העלם והסתר לכן נקרא נקודה בהיכלא תמונת יו"ד ע"פ זוה"ק."

ג."וייצר ה' אלוקים את האדם" (בראשית ב') היודי”ן מרמזים על שני יצרים (טוב ורע), נפשות(אלוקית ובהמית) וחיים(בעולם והבא) אשר באדם.

ד."וייטב אלוקים למילדות" (שמות א') ה' מיטיב עימהן בעולם הזה ויותר מכך לעולם הבא.

ה."כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" הי' היתרה במילה יארכון רומזת על אורך הימים האמיתי שיהיה בעולם הבא בזכות אותה מצווה.

ו."אז ישיר משה " לאחר חצית ים סוף היו”ד שלעתיד לבוא יקומו המתים לתחיה ומשה יקים את דברי הפסוק במלואם.(סנהדרין צ"א)

ז."מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" (שמות כ) אבוא בגימטרייה 10 מסיקים שיש להתפלל במניין של י' אנשים. עשרה יהודים שכינה שורה עליהם (פרקי אבות) בן מאה (10*10) כאילו מת ועבר ובטל מן העולם – הבלי העולם הזה כבל לא מעניינים אותו והוא בדרגת ביטול לה'.

ח.לאחר ברית המילה אמר ה': "ולא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך" . "...שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה"(בראשית לך לך) הי' משרי נחלקה לשתי אותיות ה' לאברהם ולשרה. אמרה י' לפני ה' משום שאני קטנה מחקתני מאותה צדקת ? אמר לה היית בסוף שמה אני נותנך בראש שם זכר שבעולמי.

ט."ויקרא משה להושע בן נון יהושע " (במדבר י"ג) קיום ההבטחה הנ"ל.

י."לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו"(במדבר י"ז) עלתה הי' מהמילה ירבה לפני הקב"ה ואמרה הן אמרת אין את בטלה מן התורה לעולם והנה שלמה מרבה לו נשים ומבטל אותי כביכול ? אמר לה: שלמה ואלף כיוצא בו בטלין ואין אני מבטל קוצה של יו”ד מן התורה. ואכן בסוף ימיו הטוהו נשותיו מדרך הישר...

ג. הערך של האות בגימטרייה ומבחינה כמותית.

המספר 10 מובא בספרי הקבלה שהוא המספר השלם והראיה מהספר 9 שהוא בגימטרייה אמת כל כך למה ? כל מספר שנכפיל ב 9 סכום ספרות התוצאה יהיה 9 לכן גם בשכר 90 אחוז שלך ו10 % מעשר למשל 10 % מ5000 הם 500 נשאר 4500 יחד הם 9 אמת זה החלק שלך וה' משלים את ה9 ל10 . בגימטרייה קטנה 1 סמל לאחדות הקב"ה. יו”ד = 20 שווה שני יודי”ן כמו שם ה' המופיע בסידור. מילים נוספות בערך 10 : אבוא. בא גד, אהד, בדד, גבה, גז, דאה, ואבא, זאב.

בעשרה מאמרות נברא העולם. היה יכול לברוא במאמר אחד אך כדי להיפרע מהרשעים ולתת שכר לצדיקים לעתיד לבוא. למדנו מחכמי האמת על כוח הדיבור(חיים ומות ביד הלשון) והכתב עדות לזיכרון ומשפט.

בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם עד שהגיע למדרגתו. הניסיון העשירי הוא עקדת יצחק המסמל מסירות נפש. ועשרה ניסיונות ניסו אבותינו את ה' במדבר.

עשרה דורות מאדם עד נח ומנוח עד אברהם.אשר בא ונטל שכר כולם.

עשרת מכות מצרים . המכה העשירית מכת בכורות (שמות פ' בא)"ויהי בחצי הלילה... ". המצווה העשירית אכילת מצה בליל 15 בניסן ערב פסח לחם עוני טעם החרות זכר לנסים ביציאת מצריים."בערב תכלו מצות " (שמות י"ב)

עשרה נסים קבועים היו בבית המקדש.מהן: לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, לא כיבו הגשמים אש של עצי המערכה, לא ניצחה הרוח את עמוד העשן, ולא נמצא פסול בעומר, בשתי הלחם ובלחם הפנים.

עשרה ספירות בעולמות ובאדם והעשירית היא המלכות וגם י' של יסוד הי' היא ההתחלה והסוף : הכתר והעטרה...

עשרה דברים נבראו בערב שבת.מהן: פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה השמיר, הכתב , המכתב והלוחות ויש אומרים אף קברו של אברהם אבינו ומשה רבנו.

עשרת הדיברות הדיבר העשירי "לא תחמוד". וכי אפשר לשלוט על מחשבות המוח ? כן אפשר להשיח את הדעת מהמחשבות הלא רצויות לדברים טובים. תהילים ס"ח "למה תרצדו הרים גבנונים (עשרת השבטים) ההר (המוריה) חמד ה' לשבתו (בית המקדש) אף ה' ישכון לנצח" – נמצא בנחלה של שבט בנימין שלא השתתף במכירת יוסף. כמובן שאין חמדה של ה' כמו של אדם ויש להדמות לה' במידות של ארך אפיים ,חנון ורחום וכו ולא במידות חרון אף קנאה או נקמה וכו שהן מיעודות רק לה'

ההלכה העשירית בשולחן ערוך הרב : דיני כנפות הטלית: שיהיו 4 בלבד ושמונה חוטים יוצאים בכל ציצית . "בימים ההמה יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי ".(זכריה ח') 10(אנשים) *70 (אומות) * 4 (כנפות) =2800 איש (פרש רש"י ).

10.ציון העשרת במספרים היסודיים מ11 עד 19. מופיע 134 פעמים בתנ"ך.

ד.עשור ועשירית . א."ויאמר אחיה ואמה תשב אתנו הנערה תשב ימים או עשור"(בראשית כ"ד).משפחת רבקה _(בתואל ,לבן) ניסו לעקב את אליעזר מלקחת את רבקה להינשא ליצחק עשור הוא י' חודשים (רש"י)

ב."דברו אל כל עדת בני ישראל לאמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית" (שמות י"ב ,ירמיהו נ"ב יחזקאל כ). אהרון ומשה חולקים כבוד ז

ה לזה. הייתה זו מסירות נפש מצד ישראל לזבוח את אלי המצררים הוא השה והוא פועה 5 ימים עד ט"ו לחודש חג הפסח ומצרים שואלים לישראל ואלו עונין להם שהוא לקורבן לה'.

ג."בחודש השביעי בעשור לחודש" (ויקרא ט"ז, במדבר כ"ט). נקבע תאריך לצום יום הכיפורים "והייתה לכם לחוקת עולם" נסלח חטא העגל ומשה חזר עם הלוחות השניים ונודע למשה י"ג מידות הרחמים של ה'. "מקרא קודש יהיה לכם ועינתם נפשותיכם כל מלאכה לא תעשו והקרבתם עולה ריח ניחוח לה' פר בן בקר אחד... " שבת שבתון

"צום העשירי" (זכריה ח). כנוי לצום יום הכיפורים "בין כסא(ראש השנה) לעשור. והם עשרת ימי תשובה לפני צום יום הכיפורים. ימי תשובה שיש בכוחם לכפר על עברות מכל השנה כי הם שיכים לספירות שהן מעל לגדרי העולם ובתוכו.

ד."והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון ויחנו בגלגל בקצה יריחו " (יהושוע ד). ה." נבל עשור" (תהילים ל"ג, קמ"ד), "עלי עשור ועלי נבל"( תהילים צב).כלי נגינה עם עשרה מיתרים ו."גם דור עשירי לא יבוא בקהל ה' "( דברים כ"ג).

ז."ותילקח אסתר (כנסת ישראל) אל המלך(ה')אחשורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת...ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים(העמים)" (אסתר ב). רמזים במגילה לגאולה.

ח."וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה' " (ויקרא כ"ז). מעלים לקרבן והבשר לבעליו

ט."עשירית האיפה" שמות ט"ז ויקרא ה (סולת) ,במדבר ה (קמח שעורים) במדבר כ"ח (סולת למנחה ) יחזקאל מ"ה (חומר האיפה)

י."בשנה העשירית בעשירי בשנים עשר לחודש" (יחזקאל כ"ט) ה' אומר ליחזקאל להתנבא על פרעה ומצריים שהיו בעבר שלא יחשוב שהארץ שייכת לפרעה וכי רק ביד ה' השליטה בטבע. ה. השימושים והתפקידים של האות. האות מציינת הטיה לעתיד (יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר) לעבר (קווינו, אפשר להסיק מכך עקרונות פילוסופים עמוקים אשר יבהירו את גודל מעלתה של האות. לרבים (מודים ,רחמים, חסדים, מסורים, חיים טובים, נסים גלויים וכו) לשייכות(נשמותינו, נפלאותיך טובותיך , רחמיך ,חסדיך, עיניכם) עבר(התגדלתי והתקדשתי והתנשאת יוכו) ועתיד(יתגדל ויתקדש ויתברך ויתנשא וכו) . רומזת בכוח הי' הוא מעל למגבלות הזמן ובכוחה ליתן תוקף לפועל ולחברו לזמן. מספרת סוד לפי גודלה : י' רבתי : יגדל (במדבד יד 12) רומזת להרחבה. י' זעירה : פינחס(במדבר כה\11) תשי (דברים לב .18).רומזת לצמצום. י' יתרה : רומזת לתוספת . י' חסרה רומזת לחיסרון כתיב י' קרי ו' הופך משייכות לי , שלי לשייכות אליו , שלו

בשמות ה' אפרט בהמשך.

ו. הצורה של האות. א.על קוצו של יו”ד דרש ר' עקיבא תלי תלים של הלכות אז על כל האות יש אין סוף של עניינים . קוצה העליון – חיבור לעליונים ,לשמים ,לה'. ע"פ שם ה' הי' היא נקודת הכתר אשר מסמלת את תחילת היווצרות הרצון(לתת) ההיולי , הראשוני ממקור האור אין סוף . כתר = המשכה 620 עמודי אור ה' לעולם ע"י תרי"ג מצוות דאורייתא ו ז' מצוות דרבנן.

ב.גוף היו”ד – הוא הגרעין התמצית . עם התפתחות היו”ד נגלה חומר חדש שלא היה קים עד כה במציאות שלב החכמה של בריאת העולם (בדיבור) רצון ה' (לקבל) והתפרדות להרבה עניינים הנבנים ע"י צירוף כ"ב האותיות הבנת דבר מתוך דבר היא הבינה שמסמלת באות ה"א בשם ה'.הו' מסמלת את הרצון של האדם להידמות לבורא ,להיות משפיע , נקרא זעיר אנפין על שאינו שלם כמו הי' ומקורו בה"א הראשונה אך התוצאה היא מלכות שמסומלת באות ה"א האחרונה של שם ה'.

ג.קוצה, הזנב התחתון חיבור לתחתונים לאדמה להמשיך שפע מלמעלה למטה ד. ישנן אותיות שמורכבות מהאות יו”ד: א',ז',ט',ל',ע',צ',ש' בחלקן העליון הוא מעין י' ה.בכתיבתה יש להיזהר שלא תדמה ל: ח',ר',ו' אם הי' מתארכת יתר על המידה.

ו.פגיעה באות י' מהשם הקדוש נעשה מביטול "קריאת שמע" חייב בדין ס' (מתוך סידור תהילת ה' בתפילה של : קריאת שמע שעל המיטה)

ז.למה היא דומה: לטיפה , מים, זרע, עצם הלוז,נקודה . אישון מתכופף,ניצוץ.מקור חיים

ח.יחד עם השטח הלבן שלידה נקבל את סמל השלמות הנראה ביפן יש מדיטציה של התבוננות בנקודה שחורה. כמו היו”ד שבמילה עין כך האישון שבעין מוגן מצדדיו ע"י ע' = 70 חכמים ו נ' =שער ה 50 בשערי הבינה . שמירה על העין לא לראות מראות אסורים (לא צנועים) כך הוא מזכך את מחשבותיו וזוכה לראיה על טבעית ושלום בית שנאמר "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם".

נכנס יין יצא סוד המילה יין מורכבת משני יודי”ן יהודים ו נ' אחת רומזת לשער ה50 אותו השער נגלה למשה רק בפטירתו על הר נ'-בו והא חכמה שאין השכל יכול להשיגה. היין המשומר מששת ימי בראשית ובשר הפר, סוכה מעור הלויתן חזון לאחרית הימים. ט.היא ההבדל בין ד' ל ר' דל ורש.

י.גודלה הקטן "...לכן אי אפשר לעוקרה כמו שאת עם ישראל הקטן באומות אך למרות שמנסים לקצצו מהעולם אין בכוחה של אף אומה ולשון לעוקרו...ועם ישראל נשאר ויישאר לנצח נצחים".הרב ד"ר ש"ז כהנא ז"ל.

ז . המשמעיות הרוחניות של האות והמסר שלה אלינו.

א.לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכניתיה ברחימו ודחילו ביחודא שלים בשם כל ישראל. היא הבקשה לעבודת ,יחוד השם באהבה ויראה ובקשה על כל עם ישראל .

ב.י' היא אות בברית קודש שנמצאת אצל האדם מרגע הימולו וביחד עם ש' הנראית הפוך בגשר האף ו ד' בצורת אמה וזרוע היד נקרא שם השם עליך ש', ד',י'.

ג.אמר ר' עקיבא אל תקרי יו”ד אלא יד , מפני שהיא רומזת על היד של ההשגחה העליונה, או על היד והשם הטוב שעתיד הקב"ה לתת לצדיקים לעולם הבא שנברא ב "יו”ד".

ד.י' קשורה לחכמה כמו ירושלים עיר החכמה בימי שלמה לעתיד לבוא ע"פ יחזקאל ישתנה שמה ל"ה' שמה" החכמה מושפעת מהכתר

ה.י' היא סמל הענווה לפי צורתה שממנה מתפתחות כל המידות הטובות מוסבר בזוהר שצורת הי' מסמלת אדם שמתפלל , עניו מושפלות כלפי מטה בעומדו לפני המלך אבל ליבו מכוון כלפי מעלה. ומה בין חמץ למצה ? החמץ טופח והמצה אינה אלא יש בה בדיוק אותה כמות קמח בגודל שהייתה העיסה וזהו כך עם הי' שמתחת לה' של המילה מצה תטפח ותתחבר הה' תהפוך לח' ונקבל אותיות חמץ . המסר הוא להיות אמיתי מה שאתה ולא לשקר ע" אוויר הגאווה.

ו.י' קשורה לאריכות ימים מדרש על הדיבר של כיבוד הורים (יאריכיון י' יתרה) ו"קריאת שמע" –תפילין.

ז.קטע מתוך ראש מילין של הרב קוק זצ"ל: "המספר בשלמותו כאחדותם של הפרטים כולם.כבראשית הוויתם כבאחריתם....ציורה נקודתי : צמצום, ריכוז, נגיע,התעלות, דמות אפיסת ההכרה,ללא לובן ,בוהק זהו אוצר נשגב. כוח היד ממלא בגינו אוצר חיים ותנובה עליונה.ממנה יצר ו' ו ד' :קו ושטח וכל ציורים ,רעיונות אבל היא הגבלה חומרית לא תיגע בא רק מראה עין יכול לקושרה אבל לא תפיסת יד".

ח.נצחיות : א) ימות המשיח ב)גן עדן ג)העולם שלאחר תחיית המתים אומר הרבי אנו הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה ע"פ הפסוק בישעיה *"בילה המוות לנצח" מסיקים שכולנו נזכה לחיים הנצחיים חיים ארוכים עד כי חדל לספור כי אין מספר .התהליך של הגאולה יהיה בכמה שלבים ויופיע או בזמנו או תרם זמנו לפי מעשינו("בעיתה אחישנה") אך כבר הגמרה נאמר כי כבר "כלו כל הקיצים ". נאספו הניצוצות ונשלמו התיקונים עם ישראל השלים את מלאכתו כעם לקבלת המשיח.

ימות המשיח (ברכות ל"ד)הנהגה ניסית או "אין בין העולם הזה לעולם הבא אלא שיעבוד מלכויות. לא יחדל אביון מן הארץ.

הרמב"ם בסוף היד החזקה , הלכות מלכים אומר: "שלא נתאוו חכמים לימות המשיח כדי לשלוט בעולם ובעכו"ם ויתנשא או לאכילה ושתייה ושמחה (שיהיו אז טובה בשפע מעדנים כעפר, לא רעב, לא קנאה ,לא תחרות, לא מלחמה) אלא כדי שיהיו פינוים בתורה ובחכמתה. ולא יהיה להם נוגש ומבטל .כדי שיזכו לחיי עולם הבא ... לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' . ישראל ידעו דברים סתומים וישינו דעת בוראם כפי כוח האדם. שנאמר מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

ב)גן עדן . מדור לנשמות בלי גופים שאין מקום לאכילה ושתייה גשמית .כאשר נכנס יעקוב לקבל את הברכות מיצחק הריחו שעולה ממנו ניחוח גן עדן. מכאן למדים שגן עדן יכול להיות בעולם הזה. ג)העולם שלאחר תחיית המתים יהיה שוב נשמות בגופים זו הדרגה הגבוהה לאחר שהנשמות השלימו עליתן השיא הוא "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים"(תנחומא) "מבשרי אחזה אלו-ה" נראה חיות ואלוקות מאברי הגוף.

בתפילת שמונה עשרה יש ברכה מיוחדת לתחיית המתים "... מחייה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקים אמונתו לישני עפר .. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה".

ובברכות השחר "... נשמה שנתת בי..טהורה היא אתה בראתה,יצרתה, נפחתה, משמרה בקרבי ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא ....ברוך אתה..מחזיר נשמות לפגרים מתים".

אחרון מי"ג עיקרים של הרמב"ם :" אני מאמין באמונה שלימה שתהיה תחית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו, ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים".

ט.חיבור ניגודים יו”ד המשותפת : בשמות ה' , יש ואין , יום ולילה , איש ואישה, ים יבשה.

י.היקשרות לרצון העליון לחזות בנועם הה ואור צחצחות. מהכתר שהוא רצון עליון. אותיות צינור ו"נוצר חסד לאלפים". כי "טבע הטוב להטיב" ."הטוב שמך ולך נאה להודות."

ח.י' * י' תוספות.

יש ים, כאוניות מילים הידועות באותיות היו"ד והיריעה תיקצר מלהכיל. ידידים יהודים, יהלומי יהודה ומשיח לבית הבחירה שהיה יבוא ויהיה. יראי ה', מים חיים יינקו מיסוד יציב, ירושתנו מימים ימימה. ד. ישראל לציון ישוב, יעלה ביחד וינצור, יוסף יקום ויעקוב ויעמוד. יתברך ישורון כיתרון היום מהלילה ויבוא ייעודו להגשים יופיו בחילו. יונת מדבריות אשריך נישאת עלי רקיע חזרי אלינו כי ביקשתיך . ילדי החביב ישמחו השמים שאין יגון, יבבה, ייאוש וייצר. הללויה. ישן , ירבץ כארי וכלביא יתנשא , ייפול ? מי יקימנו ? היכלי יקוד. תורתי ומצוותי ,שכינתי ובריתי ,חירות חסידיך בחוקיך אותותיך. יהי לפני ינון, יחיה וייתן, צדיק יפרח , גויים יגילו ואביונים ישגו ויצחקו.

ט.סיכום ומסקנות 1.אל תדאג "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא " ולכן יש סיבה טובה להיות בשמחה. 2.י' ,יד , ילד ,יהודי, יש מאין "כל ישראל ערבים זה לזה". מחוברים בשורש נשמתם לה'. 3.האות מסמלת תהליך מקיף כל העולמות מחשבה ומעשה. 4.כפי שכבר כתבתי בפרק על המשמעות שהיא ממש ללא גבול דווקא מתוך תכונותיה האמיתיות :צורה ותוכן. 5. מרכזיותה במילים ובאותיות ,מיקומה העשירי מקנים לה עמדת מפתח לא מבוטלת. 6.חיבורה לשם ה' הגיוני מכל זווית ומובן מדוע בחר בה ה' 7.כמה שאעמיק ואתבונן כך אגלה עד ועוד רבדים.לשם כך צריך מסירות נפש. 8."מקדש ה' כוננו ידיך". ה' יוריד לנו את בית המקדש בנוי ומשוכלל ורגע זה יהיה תכלית 9. "ויהי נעם ה' כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" .אבל הדבר תלוי גם בנו בתפילות ובמעשים כדי להגשים חלום למציאות. 10. יבוא משיח ויגלה. י.ביבליוגרפיה, מקורות והקדשות. ספרות: 1.תנ"ך –תורה נביאים כתובים. 2.תורה שבעל פה – משנה וגמרא. 3. תורת הסוד ספר הזהר ,בראשית –רשב"י ומכתבי האריז"ל 4.קונקורדנציה חדשה לתנ"ך – אבן שושן 5. המילון העברי המרוכז – אבו שושן 6.שולחן ערוך אורח חיים - הרב אדמו"ר הזקן נבג"מ 7. ספר החינוך על תרי"ג מצוות –ר' אהרון הלוי 8. ליקוט ספרי סת"ם –הרב צ כהנא 9. ראש מילין – הרב קוק זצ"ל 10.גימטריקון – שמעון נשר

אתרים:

הרב מיכאל לייטמן מאור החסידות ג.מכון מאיר- הרב דב ביגון ד.דעת-הרב יצחק ערד ה.חב"ד אינפו ו.שופר – הרב אמנון יצחק ז. ערוץ 7 ח. הרב דניאל זר ט.ערוץ הידברות י.ברסלב

המאמר מוקדש לעילוי נשמותיהם של:

יונתן ויסבורט ז"ל סוניה יהונתן ז"ל נבו איתן ז"ל רני בן שמעון ז"ל נועה בת יוסף ז"ל שי דוידוב ז"ל דימה פורקופיץ ז"ל טל בן אברהם ז"ל אודי טל ז"ל אדמורינו ונשיאינו, חכמינו, רבותינו וכלל נשמות ישראל זצ"ל יהי זכרם ברוך. מקווה לראות פניכם בקרוב בביאת משיח צדקנו בבית המקדש א-מ-ן. יותם .י. .

*איני זוכר את הנוסח המדויק.
יותם