הקשר בין מצוות תפילין לעולם האצילות


size גודל
date 2006 תאריך

הקשר בין מצוות תפילין לעולם האצילות

מתוך "פתח אליהו... כתר עליון הוא כתר מלכות ועליה נאמר מגיד מראשית אחרית והוא ראש של תפילין מבפנים הוא שם מה הוא אורח אצילות והוא משקה אילן לזרועות ענפיו כמים שמשקים האילן ומרבים אותו מימיו.

מדוע נקשרה מצוות התפילין עם עולם האצילות ?
שהרי כל מצווה מקשרת בין העולם הזה ל קב"ה אך המיוחד בתפילין הוא :
א החומרים מהם עשויים התפילין
ב דרך הנחת התפילין
ג אופן הכנת התפילין
ד התוכן שנכתוב בהם
ה המשמעות של הנחת התפילין

לפני שנבאר סעיפים אלו עלינו להבין מהוא בעצם עולם האצילות ?

הסתכל קודשה בריך הוא באורייתא וברא עלמא (זוהר) אך הייתה בעיה : איך לברוא יש מאין ? איך לצמצם אור אין סוף לעולם עם גבול ? נמלך ה' עם נשמות הצדיקים והן הביעו את הסכמתם לבריאה והביעו נכונות אף לרדת לעולם העשייה ולנסות לתקנו.

כדי שיהיה ניתן להעביר חיות מהאלקות לעולם מבלי שכלי הקיבול יתנפץ צמצם את האור שמגיע מעצמותו יתברך בכוח הספירות שבהן ניתן לספור את המידות ולמדוד העולם, מלשון העלם שה' מעלים עצמו כביכול, הראשון הוא עולם האצילות שבו נבראו הספירות יש מאין והן חכמה בינה דעת וכו. בעולם זה יש רק טוב וטוהר נקי האור האלוקי יורד דרך הספירות בעולם זה שנאצל מה' לעולם הבריאה ומשם לעולם היצירה ומשם לעולם העשייה שהוא עולמנו.

בעולם האצילות יש אור אין סוף ואין סוף עולמות כי מאיר שם אור הקו אז לא יכולים להיות נבראים. אור הקו הוא אור פנימי לאומת האור המקיף שסובב כל העולמות בהקבלה למצוות ולאין סוף דקדוקי הלכות. כדי שהמלך ימלוך הוא צריך עם שימליך אותו אם יש רק אותו אחד אז הוא הכל רק לאחר יצירת מציאות של פירוד כביכול ניתן לנבראים להכיר את בוראם ולהמליכו וסוף מעשה במחשבה תחילה . ירידת אור הקו מתלבש בנשמה נעוץ תחילתו בסופו כי הוא חוזר לה' אחרי שעבר את המסלול של העולמות, את אצילות דרך ספירת מלכות לאדם ומהאדם חזרה לה' מעניין שדווקא הדרגה הנמוכה בעולם העשייה שם הכל יש מיש יש ליסוד הנמוך ביתר – העפר יכולת הגבוה ביותר להצמיח יש מאין: הזרע נרקב וצומח צמח מאין בעזרת המים (משולה התורה למים חיים) גדלים הענפים .

א
ועכשיו נחזור לחומרים מהם עושים תפילין : זוג רצועות עור ובית מעור וקלף מעור רצוי של בהמה טהורה , כשרה ועל הקלף נכתב בדיו שחורה "קריאת שמע". הנה חומרים גשמיים ביותר שמקשרים אם הנעלה ביותר איך הדבר קורה? יש כלל שככול שהחכמה גבוהה יותר היא יכולה להגיע נמוך יותר כך שהכל יבינוה .

הסמליות שברצועות כפעולת המלאכים בחזון יחזקאל רצו ושוב האור אין סוף נמשך דרך ארבעת העולמות כמו שיש 4 בתים בתפלה של ראש , לעפר היסוד הנמוך בעולם הזה עולה לצומח נאכל ע"י הבהמה , ממנה מיוצרים התפילין ומונח על ראש האדם ובעזרת התפילה מוחזר לה' שמספר המדרש שכמו שכתוב על תפילין שלנו "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" ואצלו כתוב "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" . על התפילין להיות מושלמות בכתב ובבית וברצועות שלא יתקלף הצבע או ייפגם הבית א ותקרע הרצועה וכל ההחמרות שנהוגות בכתיבת סת"ם כל אות ואות מילה ומילה במקומה ובצורתה. כך יאה וכך נאה לעולם האצילות...

דיו זו יכולה להיכתב באין סוף צירופים וליצור צורות שונות זו מזו כך שאין שתיים זהות היא גם יכולה להימחק ולהעלם במגע עם מים והיא חיבת להיות שחורה.

הצבע השחור שמזכיר לילה, חושך ושקט רומז לאין שבעולם האצילות נוצר יש מאית וחכמה מאין תמצה. לפני שנדלק האור שנאמר ישת חושך סתרו (תהילים) לפני הבריאה היה חושך ואז נבראו המאורות כך לפני הנחת התפילין מתעטפים בטלית ומברכים ...הוד והדר לבשת עוטה אור כשלמה נטה שמים כיריעה... מה יקר חסדך ה' ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. ירוון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם. כי עמך מקור חיים , באורך נראה אור. משוך חסדיך ליודעך וצדקתך לישרי לב. אסור להניח תפילין בלילה שמע יירדם וישיח דעתו מהם. בתקופות הקדומות היו נוהגים לבוש את התפילין כל היום ולצאת אתם למלחמה.

צורת התפילין מרובעות צורה של שלמות המזכירה את המזבח שעליו מעלים קורבנות שמקרבים לה' וקטורת ריח ניחוח לה'. מזכיר את הארון מקום לוחות הברית את הסוכה ואת בית המקדש מקום השכינה.

ב
תהליך הנחת התפילין מלווה בקדושה וטהרה ויש הרבה הלכות שמורות על שמירת התפילין והגוף בנקיות גשמית – ייטול ידיו ולא יפיח ורוחנית – מחשבות קדושות וטהורות. מקום התפילין על היד כנגד הלב ועל הראש כנגד המוחין (חב"ד). שם השם רמוז התפילין ש' בראש ד' בקשר הרצועה שמאחורי הראש וי' בקשר של תפילין של יד , כנגד הלב, יחד נוצר השם שדי . וישעבד להקב"ה הנשמה שהיא במוח והתאוות ומחשבות ליבו לעבודתו ויזכור אותו וימעיט בהנאותיו.

מיקום ההנחה של תפלה של ראש על הראש במקום שבו הגלגלת רופסת אצל תינוק, בחיבור השיער והמצח, במרכז לפנים. המשכת המוחין שיערות רומזים למצוות שהם העשייה והמוח רומז לתורה שהיא החכמה האלוקית . שבע הכריכות של רצועת העור על היד רומזת ל 7 הספירות נצח, הוד, יסוד, תפארת, מלכות וכו. זהו שאמר דוד המלך ע"ה...מהעולם ועד עולם. לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה המתנשא לכל ראש. התפילין נקראים פאר והם תפארת לאדם כמו תכשיט כמו שכתוב בברכות השחר " ה' נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי"... רמז לעולמות טהורה – אצילות , בראת – בריאה , יצרת – יצירה , נפחת – עשייה. ואח"כ ברוך אתה ה' ... עוטר ישראל בתפארה.

ועוד אמר בתהילים "אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט סובבני סלה " על דרך התפילה השמירה מעם ה' הנסתר סובב עלמין ."מן המצר קראתיך ה' ענני במרחב ה'". רמזים על צמצום ה' דרך העולמות.

אסור לדבר בין קשירה של יד לראש לאות ולזיכרון צריך לזכור ולא להשיח דעתו מהן. אסור שתהיה חציצה כל שהיא בין הגוף לתפילין שהמעבר של אנרגיה יהיה חלק וללא הפרעות. אם נפלו התפילין צריך להתענות. יש לבדוק את התפילין אחת לשנה בחודש אלול (מתוך קיצור שולחן ערוך).

ג
ההכנה דורשת כוונה וטהרה מיוחדת למצווה זו ויש דקדוקים רבים בכתיבת סת"ם ובעיבוד העור והכנתו . הכוונה בעשייה והמחשבה צריכה להיות ללא רבב כמו בעולם האצילות . יש לטבול במקווה וליטול ידיים לפני הכתיבה.

התפילין הם אות – "וקשרתם לאות על ידיך" כמו ברית המילה, השבת והחגים. צריך שיהיו שני אותות תמיד ולכן מניחם כל יום ואין מניחים תפילין בשבתות וחגים.

האותיות שנכתבות על גבי הקלף הם ועם טעה הסופר גרם לפסילת התפילין ויש סכנה שיכשיל את המתפלל בברכה לבטלה , לא קיים מצוות תפילין וגוזל הרבים.

במסכת עירובין דף י"ג אמר ר' ישמעאל "בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מיתר אות אחת נמצא מחריב את כל העולם כולו. שנאמר "ארור העושה מלאכת שמים רמייה".

הדיו צריך שיהיה אפשר למוחקה במים למדים מפרשת סוטה שם ה' מוכן שימחה שמו למען שלום בית. ויש מקרים מסוימים שעם טעה הסופר בכתיבת האות לפני שכתב אחריה אות נוספת הוא ראשי לגרור, למחוקה אותה מעניין השימוש שבו נעזרים הסופרים בתינוק שיודע צורת האותיות אך אינו יודע עדיין פרוש המילים כדי לקבוע אם יש ספק בצורת אות מסוימת והוא פוסק עם היא כשרה או פסולה.

ד
הסתכל הקב"ה בתורה וברא את העולם מכאן שהתורה קדמה ליצירת העולם והכל כתוב מראש ומונח בראש מבראשית . משולה מצוות תפילין כנגד כל התורה כולה שנאמר "למען תהיה תורת ה' בפיך". ארבעת הפרשיות שבתפילין : שמע (דברים ו'), והיה אם שמע(דברים יא')... ציצית (במדבר ט"ו)... קדש לי(שמות י"ג)...
הן מרמזות על עיקרי התורה : יש בהן יחוד ה' כלומר שה' נמצא בכל מקום והכל זה הוא . בקריאת "שמע ישראל ה'... מכונים שזעיר אנפין של אצילות לוקח עתה שלושה מוחין שהם חוכמה בינה דעת לפי סדר שלושת שמות ה' בקריאה ובמילה אחד נשלם הפרצוף .

במילה אחד רמוז ה' באות א ' היא אלופו של עולם ח' היא הארץ ושבעת העולמות ובאות ד' הם ארבעת כיוני רוחות שמים : מזרח, מערב, צפון ודרום. יש לציין שיש אין סוף לכוונות בקריאה ואלו המופיעים ב"פרי עץ חיים" הם על "קצה המזלג" מגודל יחוד ה'. עם המייחדים בכל יום פעמים שמך וקוראים באהבה "שמע"... בקריאת "שמע" יש רמ"ח תיבות כמניין האברים בגוף האדם (תנחומא קדושים) . אמר הקב"ה אם שמורת את שלי קריאת שמע כתיקונה ,שמור תיבתה אף אני אשמור שלך ,ותמשך רפואה, אור זיו וחיות לאבריך (זהר פ' ויקרא) . תניא בברייתא סומכוס אומר כל המאריך בקריאתו ב"אחד" שבסוף הפסוק כדי לכוון בה מאריכין לו ימיו ושנותיו. פירש רב אחה בר יעקב הדין להאריך באות ד' ובקריאה "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" יש ציון להמלכת ה' בעולם.

עוד בפרשיה מדובר על יציאת מיצרים זכר לנסים ולנפלאות שהוציאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה ולו יתברך הכוח לעשות בעליונים ובתחתונים כרצונו (שולחן ערוך). אהבת ה' –"ואהבת את ה' אלוקיך", קבלת עול מלכות שמים –שמעביר ידיו על עיניו בזמן הקריאה , זיכרון לעשות המצוות, השכר על קיומן – "ונתתי גשמיכם"... "ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לה'" , לספר דברים אלו לדורות הבאים ושהיו אתך בכל זמן ומקום.

והעונש " הישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים והשתחוויתם להם .וחרה אף ה' בכם, ועצר את השמים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה , אשר ה' נותן לכם."

התורה ה' ועם ישראל הם אחד (זוהר). הציצית מזכירה לאדם את תרי"ג המצוות שניראה לעין חוטיה, פתיל התכלת והקשרים .
צ' = 90 י' = 10 ת' = 400 סה"כ = 600 נוסיף 8 חוטים ו 5 קשרים שמרכיבים את הציצית יצא 613 היינו תרי"ג.

הרמב"ם במשנה תורה פותח במצווה הראשונה שהיא להאמין בה' והוא הסיבה והמפעיל לכל מביא ממסכת מכות דף כ"ג "תורה ציוה לנו משה היינו תרי"א מצוות ועוד שתי מצוות שמעו בני ישראל מפי הגבורה במעמד הר סיני והן : " אנוכי ה' אלוקיך ולא יהיה לך ה' אחרים" סה"כ תרי"ג.

במסכת ברכות דף י"ב וי"ג מדובר על הכוונות בפרשת ציצית שנקבע ע"י משה רבנו ובה חמישה דברים : מצוות ציצית - "ועשו להם ציצית"
יציאת מצרים – "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לה'"...
עול מצוות - ככתוב "וראיתם וזכרתם אותו" – ה'
הרהור עבירה- "ולא תתורו אחרי עינכם"
הרהור עבודה זרה- ..."אחרי לבבכם אשר אתם זונים אחריהם".

ומוסיפה הגמרא "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך " ימי חייך העולם הזה ,"כל ימי חייך " להביא לימות המשיח.

"על לבבך" מכאן למדים שצריך כוונה "ושמתם את דברי אלה" מכאן למדים שצריך שימת לב

בפרשית קדש לי נאמר לפדות פטר רחם באדם ובבהמה זכר לכך שה' חס על בחורי ישראל במצרים במכת בכורות ועל מעשה העגל פודים את הבן הבכור של איש ישראל במטבעות הכסף מצוות פדיון הבן והשתתפות בסעודה שקולה כנגד 84 ימי צום שנזכור שילדינו אינם רק שלנו כי אם הופקדו לנו ע"ע ה' ותן דעתך שלו תקלקל אותם כמו שציו ה' את אדם לעבוד ולשמור את גן-העדן – העולם.

ה
משמעות המצווה היא חיבור בין עולמות, האדם וה'. משפע מצוות תפילין ימשך עלי להיות לי חיים ארוכים שפע וקודש ומחשבות קדושות בלי הרהור חטא עוון כלל ולא יפת ולא יתגרה בנו היצר הרע לעבוד ה' בכל הלב...(מתוך סידור רינת ישראל)שנאמר לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עינכם. מצווה תכ"א ספר דברים פרשת ואתחנן "וקשרתם לאת על ידיך והיו לטוטפות בין עינך ".. רש"י מפרש בשם רב עקיבא אלו תפילין של ראש הבנויות מארבע בתים והוא נהג לסדרן ע"פ הסדר שבו היו מופיעות בתורה.

(סנהדרין ד). מוסיף בספר החינוך שעיקרי הפרשיות מיסודות היהדות המונחים על לוח הלב והראש אחדות ה',חידוש התהוות העולם והשגת הא-ל בתחתונים נזכה לחיי עד. במצוות מזוזה שאחריה גם מובטחת שמירה על הבית והחיים ככתוב בפרשיית והיה עם שמע " וכתבתם על מזוזות ביתך ומה כתיב אחר כך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה" .... אומר האדמו"ר הזקן שאומנם התפילין מונחות על הראש אך הכוונה היא שהם יהיו בראש כלומר במחשבה תמיד . על הפסוק ויראו כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין של ראש.

פרפראות (בגימטרייה)
אצילות = 537 : אל דעות ה', אני ה' מקדשו, בפי כל נשמה, יושב על כסא כבודו, ללמד זכות, בלב רגש, בהרגשה טובה, שכר טוב.

תפילין = 580 : אחיזה במציאות, גשמי ברכה, דיקנה קדישא , הוא צולל בים המחשבה, הצילה נפשי, ונותן חיים , ומקור ברוך, טובים השניים מן האחד, יאמינו בה' ובמשה עבדו, כחזון העתיד, כי אתה ה' מחסי, לא יכבה נרו לעולם ועד, למצוה אחת, מדת הענווה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים.

אצילות + תפילין = 1117 =10 = 1 השם אחד
ובגימטרייה : אז תבין יראת ה'. בראש צורים אראנו. גבול שמת בל יעבור, הגומל לחיבים טובות שגמלני כל טוב, הללויה הללו את שם ה' הללו עבדי ה', השב שכינתך, ככל אשר צויתיך, להיותך עם קדוש לה' א-להיך, משפילי לראות, עושי צדקה בכל עת, רצון אבינו שבשמים, שלא תהא צרה ויגון, שקוי לעצמותיהם.

ולסיום אביא את דברי האשלג - בעל הסולם : קיום תנועות ופעולות כמו הנחת תפילין מאפשרים את השגת הבורא בעולם האצילות ואף למעלה ממנו.

אותיות התפילין מרמזות :
ת = כוללת את כל האותיות בתוכה כמו שעולם האצילות כולל את כל העולמות בתוכו.
פ = מרמזת בצורתה על אור מקיף כל עלמין.
יי = שני יודין הנם שני יהודים אשר מדברים בניהם דברי תורה בגובה העיניים אזי ה' בניהם .
ל – מושכת הארה מלמעלה למעלה
ן = מבטאת המשכה מלמעלה עד למטה למטה
(מתוך ראש מילין)

להניח תפילין זה ללבוש את המצווה בסיפור של תמר ויהודה בבראשית פרשת וישב "הכר נא למי החותמת (סופי תיבות תירא- את ה' ותודה) והפתילים והמטה האלה..." אונקלוס מתרגם עזקתה - טבעות חותמות . פתילות חז"ל מסבירים אותיות תפילין. בגמרא מסכת סוטה י מוסבר איך בדרך התנהגותה הצנועה של תמר ומחילה על כבודו של יהודה שהודה וקידש שם שמים בפרהסיה "צדקה ממני " והציל בכך נפש מישראל . מעניין יש בסיפור זוג התפילין ואחר כך נאמר שנולדו לתמר תאומים . זכינו שיצאו ממנה נביאים ומלכים שניצלו מכבשן האש . בע"ה מלך המשיח בן דויד נצר ליהודה שהוא יהיה ראש לבני ישראל, ימלוך על העולם כולו ויבנה בית המקדש במהרה בימנו אמן ואמן.

חג סוכות שמח ט"ו תשרי התש"ע
יותם