סדנת אומן

בס"ד
"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" "ותמלא הארץ דעת השם כמים לים מכסים ." בהתקרבנו לגאולת ישראל, הארץ, והעם ישר כוח בעיסוקכם ולימוד התורה לשמה לבני ישראל. נוהג הוא והלכה היא לפני לימוד התורה הקדושה ליטול ידים ולברך ברכות התורה (בכל סידור וע"פ שולחן ערוך). רצוי להוסיף גם ברכת המשך ברכה שבה כיונו אבותינו אלינו והודיה לקב"ה והערב נא יי אלהינו את דיברי תורתך בפינו ובפי כל עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה יי המלמד תורה לעמו ישראל. אמן. ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יי נותן התורה. אמן. ברכות אלו מעלות את ערך הלימוד , מוסיפות עניין, הכרה וכמובן קדושה שאמר השם " והייתם קדושים כי אני קדוש". "אין הבור ירא מן החטא ואין עם הארץ חסיד " (פרקי אבות).
date 2008 תאריך