סדנת אומן

בס"ד
פסוקי תפילה
ויהי בחצי הלילה
קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה רם הודה כי לך יום אף לך הלילה שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה תאיר כאור יום חשכת הלילה ויהי בחצי הלילה.
נשמת כל חי
ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח וידינו פרושות כנשרי שמייםורגלינו קלות כאיילות אין אנו מספיקים להודות לך...
מה יקר חסדך אלוקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם כי עמך מקור חים באורך נראה אור משוך חסדיך ליודעך וצדקתך לישרי לב.
ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו יי אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום.
אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט . אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך.
חנון ורחום יי ארך אפיים וגדל חסד. טוב יי לכל ורחמיו על כל מעשיו.
את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קווינו כל היום .ברוך אתה יי מצמיח קרן ישועה.
ותחזיה ענינו בשובך לציון ברחמים. והערב נא
יי אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
ויהי נעם אדני אלהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו.
גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. עקב יגוד והוא יגודנו גדוד גד.
התעוררי התעוררי, כי בא אורך קומי אורי,עורי עורי שיר דברי, כבוד יי עליך נגלה.זרמתם שינה יהיו , בבוקר כחציר יחלוף.בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש...ימות שנותינו בהם שיבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ואון, כי גז חיש ונעופה.
מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ובפחד ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעין הברכות, אל ההודאות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה, לעם מדושני ענג, זכר למעשה בראשית.
קדוש קדוש קדוש יי צבאות,
מלוא כל הארץ כבודו.
שיוותי יי לנגדי תמיד. ליית אתר פנוי מינהו.
שמע ישראל יי אלוהינו יי אחד.
לעילוי נשמת אברהם בן אהרון סרי יהי זכרו ברוך
date 2008 תאריך