סדנת אומן

בס"ד
ביצירת בית כנסת ככתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם(שמות כ"ה) שכן זה כל האדם לעשות לו יתברך דירה בעולמם התחתונים (תניא) שנאמר ונתתי משכני בתוככם ולא תיגעל נפשי אתכם .והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם (ויקרא בחקותי) ועוד כתוב על ארץ ישראל כי המקום ..אדמת קודש הוא (שמות ג) ארץ הקודש ועל עם ישראל נאמר שם ואנשי קודש תהיון לי כי יי קדוש. בישראל אין קדושה אלא במניין והוא בתפילה בציבור לשם כך צריך מקום מיוחד. כי הרי הנה סוף סוף כל ישראל ערבים זה לזה מחוברים ע"י הנשמה לקב"ה ואשרינו ומה טוב חלקנו שנזכה לקים מצות אלו.
date 2007-8 תאריך